Finanční zpravodaj 2019


Finanční zpravodaj
MINISTERSTVO FINANCÍ

Předpisy vydané v roce 2019

Č. Název

Strana
1. Pokyn č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
2
2. Příloha Pokynu č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
6
3. Pokyn č. GFŘ-D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018

13
4. Pokyn č. GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018

2
5. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
2
6. Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů

4
7. Sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

2