Nové předpisy

Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2019 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

47 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
450/2001 Sb.; 107/2002 Sb.; 310/2002 Sb.; 517/2002 Sb.; 439/2004 Sb.; 480/2004 Sb.; 626/2004 Sb.; 413/2005 Sb.; 109/2006 Sb.; 264/2006 Sb.; 342/2006 Sb.; 170/2007 Sb.; 41/2009 Sb.; 52/2009 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 375/2011 Sb.; 468/2011 Sb.; 64/2014 Sb.; 250/2014 Sb.; 301/2016 Sb.; 183/2017 Sb.
47 111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
141/1961 Sb.; 99/1963 Sb.; 582/1991 Sb.; 358/1992 Sb.; 555/1992 Sb.; 6/1993 Sb.; 96/1993 Sb.; 182/1993 Sb.; 283/1993 Sb.; 269/1994 Sb.; 236/1995 Sb.; 85/1996 Sb.; 48/1997 Sb.; 49/1997 Sb.; 106/1999 Sb.; 257/2000 Sb.; 6/2002 Sb.; 150/2002 Sb.; 256/2004 Sb.; 499/2004 Sb.; 187/2006 Sb.; 129/2008 Sb.; 253/2008 Sb.; 273/2008 Sb.; 280/2009 Sb.; 341/2011 Sb.; 427/2011 Sb.; 456/2011 Sb.; 17/2012 Sb.; 104/2013 Sb.; 300/2013 Sb.; 181/2014 Sb.; 234/2014 Sb.; 374/2015 Sb.; 186/2016 Sb.; 300/2016 Sb.; 111/1998 Sb.; 133/2000 Sb.; 372/2011 Sb.
46 106/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
245/2016 Sb.
46 107/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
54/2005 Sb.
45 101/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
68/2015 Sb.
44 97/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
285/2002 Sb.
44 98/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
167/2008 Sb.
44 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
365/2000 Sb.
44 100/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
115/2000 Sb.
43 95/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
79/2017 Sb.
42 90/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
289/1995 Sb.
42 91/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
595/2006 Sb.
41 87/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
361/2017 Sb.
41 88/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
10/2000 Sb.
40 85/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
645/2004 Sb.; 259/2012 Sb.
40 86/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
189/2013 Sb.
37 80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
586/1992 Sb.; 187/2016 Sb.; 235/2004 Sb.; 353/2003 Sb.; 242/2016 Sb.; 280/2009 Sb.; 164/2013 Sb.; 456/2011 Sb.; 17/2012 Sb.; 182/2006 Sb.