Nové předpisy

Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2019 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

22 54/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
62/2001 Sb.
19 44/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
378/2007 Sb.; 372/2011 Sb.
19 45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
48/1997 Sb.; 185/2001 Sb.; 350/2011 Sb.; 372/2011 Sb.
19 46/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb.
19 47/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
108/2006 Sb.
19 48/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
245/2000 Sb.
19 49/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
245/2000 Sb.
19 50/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
121/2000 Sb.
18 42/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
269/1994 Sb.
18 43/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
227/2016 Sb.
17 38/2019 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
247/1995 Sb.; 130/2000 Sb.; 491/2001 Sb.; 62/2003 Sb.; 275/2012 Sb.; 22/2004 Sb.; 118/2010 Sb.; 150/2002 Sb.
17 39/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
152/2000 Sb.; 233/2000 Sb.; 59/2002 Sb.; 409/2003 Sb.; 294/2012 Sb.
16 37/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
529/2005 Sb.
15 35/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
234/2014 Sb.; 150/2017 Sb.
15 36/2019 Sb. Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
304/2014 Sb.
13 31/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
182/2006 Sb.; 120/2001 Sb.; 6/2002 Sb.; 312/2006 Sb.; 296/2017 Sb.
13 32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
262/2006 Sb.; 586/1992 Sb.; 117/1995 Sb.; 155/1995 Sb.; 236/1995 Sb.; 221/1999 Sb.; 128/2000 Sb.; 129/2000 Sb.; 131/2000 Sb.; 361/2003 Sb.; 234/2014 Sb.; 589/1992 Sb.; 111/1998 Sb.
12 29/2019 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků
378/2007 Sb.