Aktualizovaná znění

Aktualiz. znění ostatních platných předpisů, seřazená abecedně podle názvu:

Do seznamu nejsou zahrnuty předpisy měnící a doplňující.

¨
108/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
50/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
100/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
20/1992 Sb. Nařízení kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby
404/1992 Sb. Nařízení o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
443/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o prohlášení území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon)
467/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
453/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
454/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
455/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
179/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
104/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech
589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
174/2001 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
98/2002 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
251/1994 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
86/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
505/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
288/2002 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
270/1994 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
289/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
507/2004 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
522/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací
145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
194/2001 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
25/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
163/2002 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
9/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
322/2002 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
173/1997 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
416/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
384/2004 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace
508/2004 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů
506/2004 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení
351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
26/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
515/2004 Sb. Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
243/2013 Sb. Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
34/1986 Sb. Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
302/2014 Sb. Nařízení vlády o katalogu správních činností
5/2023 Sb. Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
189/2018 Sb. Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
220/2019 Sb. Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
557/1990 Sb. Nařízení vlády o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům
291/2019 Sb. Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
315/2005 Sb. Nařízení vlády o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
316/2017 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
206/2022 Sb. Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
224/2004 Sb. Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
225/2004 Sb. Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
200/2022 Sb. Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
31/2010 Sb. Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
1/2019 Sb. Nařízení vlády o oborech státní služby
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
313/2010 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
271/2017 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
5/2003 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury
248/2007 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
481/2012 Sb. Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
565/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
185/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
494/2000 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
43/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
72/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
44/2018 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
73/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
75/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
112/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení podpory investic na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
1/20221 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
2/20221 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
71/2013 Sb. Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
76/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
331/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
330/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
242/2004 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
241/2004 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
394/2002 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002
190/1997 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998
135/2009 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
372/2004 Sb. Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí
62/1994 Sb. Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
395/2002 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
622/2004 Sb. Nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
396/2004 Sb. Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
339/2002 Sb. Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
120/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
426/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
117/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
172/2020 Sb. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
319/2014 Sb. Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
390/2017 Sb. Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
257/2021 Sb. Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
468/2012 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
396/2001 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
1/1990 Sb. Nařízení vlády o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990
377/2002 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002
83/2020 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
262/1995 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
337/2002 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
147/1999 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
111/1991 Sb. Nařízení vlády o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku
55/1989 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
170/2008 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
106/2014 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
69/2017 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
31/2016 Sb. Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
318/2008 Sb. Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
221/2019 Sb. Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
215/2020 Sb. Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
98/2015 Sb. Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
594/2006 Sb. Nařízení vlády o přepisů znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
1/2000 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu
342/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
262/2022 Sb. Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie
205/2022 Sb. NNařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023
181/2002 Sb. Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
136/2015 Sb. Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
370/2004 Sb. Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
347/2016 Sb. Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
463/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
458/2013 Sb. Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
59/2015 Sb. Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
204/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
181/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
245/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
298/2022 Sb. Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka
361/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
64/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
363/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
83/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
430/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
355/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
63/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
318/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
47/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
144/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
112/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
142/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
45/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
87/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
74/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
308/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení po-rostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
243/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004
95/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
60/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
178/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků a podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz
148/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
239/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
69/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele
655/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
71/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
57/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
60/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
68/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
282/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, a o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz
154/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
199/2018 Sb. Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
41/2017 Sb. Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
314/2016 Sb. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
532/1990 Sb. Nařízení vlády o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
187/2018 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
361/2017 Sb. Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
318/2017 Sb. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
468/2008 Sb. Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
315/2011 Sb. Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
595/2006 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
19/1996 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996
112/1984 Sb. Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek na děti
3/1997/1 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 %
67/1997/1 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 %
91/1998/1 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85 %
31/1999/1 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,80 %
81/1999/1 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50 %
op2/2000 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %
op9/2000 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75 %
op12/2000 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30 %
op17/2000 Sb. Opatření, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %
84/1991/1 Sb. Opatření k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
84/1995/1 Sb. Opatření k zavedení Číselníku měn a fondů
44/1993/1 Sb. Opatření k zavedení číselníku zemí
2/1997/2 Sb. Opatření k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
33/1999/1 Sb. Opatření k zavedení klasifikace územních statistických jednotek
72/1999/1 Sb. Opatření k zavedení Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
op23/2001 Sb. Opatření, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
36/1992/1 Sb. Opatření kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
5/1999/1 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
op45/2000 Sb. Opatření Program statistických zjišťování na rok 2001
159/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
206/2010 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
161/1991 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
550/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcec trestních
59/1994 Sb. Sdělení - seznam hraničních celních přechodů na státních hranicích České republiky
27/2001 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95 %
122/2000 Sb.m.s. Sdělení, jímž se uveřejňuje seznam hraničních přechodů na společných státních hranicích České republiky s Rakouskou republikou
84/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k Dohodě mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
27/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 114/1996 Sb., o přijetí Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízeních
61/2008 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
86/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášená pod č. 69/2002 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), č. 4/2006 Sb. m. s. a č. 6/2006 Sb. m. s. o přijetí změn a doplňků Úmluvy o udělování evropských pantentů (Evropské patentové úmluvy)
99/2009 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
12/2017 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.
18/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
102/2011 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách
14/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské sociální chartě
109/2003 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Montrealském protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatém v Montrealu dne 16. září 1987
62/2004 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany
6/2015 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
91/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
21/2017 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
58/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
248/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
25/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu
59/2002 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
127/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté v Bonnu dne 23.června 1979
58/2002 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
92/2009 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury
31/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné ponoci ve věcech trestních
8/2002 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
183/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
217/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
86/2005 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
62/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
116/2002 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
15/2003 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic
128/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
74/2010 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
42/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic
10/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic
202/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
23/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic
31/2003 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách
25/2015 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
45/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
198/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic
68/2017 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
43/2008 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
250/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
212/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
23/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic
62/2005 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
2/2003 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
92/2006 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
74/2004 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
93/2005 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
309/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
48/2006 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
17/2010 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010-2012
47/2011 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
104/2011 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
23/2012 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
42/2012 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
27/2008 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
81/2010 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Göteborgu dne 30. listopadu 1999
80/2010 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
79/2010 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, přijatého v Aarhusu dne 24. června 1998
47/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
43/2006 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008
37/2011 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
65/2008 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
80/2005 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
94/2005 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
84/2009 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
95/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
5/2017 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
42/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
41/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
62/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
65/2006 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
31/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu
3/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
63/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě
123/2002 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
103/1999 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
88/2005 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
281/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
31/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
278/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
224/1998 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
28/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
85/2008 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
40/2006 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
5/2014 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Technické dohody k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
99/2010 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
99/2012 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
209/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
104/2013 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o počítačové kriminalitě
2/2014 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010, kterým se mění Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
261/2015 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016
455/2017 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
47/1996 Sb. Sdělení o dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993
87/2000 Sb.m.s. Sdělení o dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích
156/1993 Sb. Sdělení o dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti
127/2005 Sb.m.s. Sdělení o Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
149/1993 Sb. Sdělení o dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti
192/1997 Sb. Sdělení o dohodě o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
181/1999 Sb. Sdělení o EVROPSKÉ CHARTĚ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
551/1992 Sb. Sdělení o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení
208/1994 Sb. Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě o ochraně netopýrů v Evropě, přijaté v Londýně dne 4. prosince 1991
7/2007 Sb.m.s. Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
69/2002 Sb.m.s. Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě)
234/1996 Sb. Sdělení o rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
171/1995 Sb. Sdělení o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
47/1997 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích
7/1995 Sb. Sdělení o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
187/1996 Sb. Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
246/1999 Sb. Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
23/1998 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody
204/1999 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
12/2008 Sb.m.s. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací
228/1998 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách
17/2001 Sb.m.s. Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu
11/2003 Sb.m.s. Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005
76/1998 Sb. Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání
44/1998 Sb. Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)
88/2000 Sb.m.s. Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
26/2005 Sb.m.s. Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
308/1998 Sb. Sdělení o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)
61/2006 Sb.m.s. Sdělení o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18.února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
234/1993 Sb. Sdělení o smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích
32/1994 Sb. Sdělení o smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
339/1991 Sb. Sdělení o smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku
296/1991 Sb. Sdělení o smlouvě o patentové spolupráci
118/2001 Sb.m.s. Sdělení o UJEDNÁNÍ mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci Joint Guardian (KFOR)
209/1992 Sb. Sdělení o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
179/1996 Sb. Sdělení o Úmluvě o společném tranzitním režimu
160/1991 Sb. Sdělení o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
133/1994 Sb. Sdělení o VÍDEŇSKÉ ÚMLUVĚ O OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA JADERNÉ ŠKODY
68/2002 Sb.m.s. Sdělení o sjednání Smlouvy Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví
2/1993 Sb. Usnesení o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
144/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
70/2022 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
79/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
78/1991 Sb. Výnos o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu
13/1967 Sb. Zákonné opatření o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů
1/1967 Sb. Zákonné opatření o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů