Aktualizovaná znění

Aktualizovaná znění platných zákonů, seřazená abecedně podle názvu:

Do seznamu nejsou zahrnuty předpisy měnící a doplňující.

¨
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
40/2009 Sb. Trestní zákoník
1/1993 Sb. Ústava České republiky
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
242/2016 Sb. Zákon celní zákon
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů
575/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
280/2009 Sb. Zákon daňový řád
594/2004 Sb. Zákon jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
427/2003 Sb. Zákon kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony
425/2002 Sb. Zákon kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
517/2002 Sb. Zákon kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony
135/1996 Sb. Zákon kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
451/1991 Sb. Zákon kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
74/1990 Sb. Zákon, kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti
119/2001 Sb. Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
309/2006 Sb. Zákon kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
67/2013 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
243/1992 Sb. Zákon kterým se upravují některé otázky související se zákonem č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č.93/1992 Sb.
1/2007 Sb. Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
120/1990 Sb. Zákon kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
420/2002 Sb. Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění
212/2009 Sb. Zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
85/1996 Sb. Zákon o advokacii
283/1992 Sb. Zákon o Akademii věd České republiky
77/2002 Sb. Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
15/1993 Sb. Zákon o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
132/2010 Sb. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
93/2009 Sb. Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
325/1999 Sb. Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
21/1992 Sb. Zákon o bankách
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
324/2016 Sb. Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
154/1994 Sb. Zákon o Bezpečnostní informační službě
585/2004 Sb. Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
526/1990 Sb. Zákon o cenách
197/2009 Sb. Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
282/1991 Sb. Zákon o České inspekci životního prostředí působnosti v ochraně lesa
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)
220/1991 Sb. Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci
483/1991 Sb. Zákon o České televizi
484/1991 Sb. Zákon o Českém rozhlasu
340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
520/2021 Sb. Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitostí
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění
190/2004 Sb. Zákon o dluhopisech
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců
377/2005 Sb. Zákon o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
242/2000 Sb. Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
250/2017 Sb. Zákon o elektronické identifikaci
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti
191/2012 Sb. Zákon o evropské občanské iniciativě
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
229/2002 Sb. Zákon o finančním arbitrovi
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky
408/2010 Sb. Zákon o finančním zajištění
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích
320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
156/1998 Sb. Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
301/1992 Sb. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
107/1999 Sb. Zákon o jednacím řádu Senátu
324/2021 Sb. Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
114/1993 Sb. Zákon o Kanceláři prezidenta republiky
256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb knihovní zákon)
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
15/1998 Sb. Zákon o Komisi pro cenné papíry
229/1992 Sb. Zákon o komoditních burzách
381/1991 Sb. Zákon o Komoře veterinárních lékařů České republiky
159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
155/1998 Sb. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád)
228/2005 Sb. Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)
129/2000 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
118/2010 Sb. Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
91/1996 Sb. Zákon o krmivech
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
61/1997 Sb. Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
428/2012 Sb. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
202/2012 Sb. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
505/1990 Sb. Zákon o metrologii
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
471/2011 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém
94/2021 Sb. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
87/1991 Sb. Zákon o mimosoudních rehabilitacích
18/1997 Sb. Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
298/1992 Sb. Zákon o místním referendu
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
194/1949 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
229/2013 Sb. Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
548/1992 Sb. Zákon o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
279/1992 Sb. Zákon o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
319/2006 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
281/2002 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
65/2022 Sb. Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
133/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích
358/1992 Sb. Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
169/1990 Sb. Zákon o občanských komisích působících v resortech ministerstev vnitra a o změně a doplnění zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 63/1983 Sb. a č. 74/1990 Sb.
269/2021 Sb. Zákon o občanských průkazech
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
136/2011 Sb. Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
45/2013 Sb. Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny
268/1998 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
432/2001 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky
590/2004 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
541/2020 Sb. Zákon o odpadech
218/2003 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
203/2005 Sb. Zákon o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
172/2002 Sb. Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
100/2004 Sb. Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
44/1988 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele
206/2005 Sb. Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
408/2000 Sb. Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., zech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
247/2006 Sb. Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
194/2017 Sb. Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
14/1993 Sb. Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
67/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
66/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
78/1997 Sb. Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi
19/1993 Sb. Zákon o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
118/1948 Sb. Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
179/2006 Sb. Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
21/2006 Sb. Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
156/2000 Sb. Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách České republiky
374/2015 Sb. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
83/2013 Sb. Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
236/1995 Sb. Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
310/1999 Sb. Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
232/1991 Sb. Zákon o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
162/2003 Sb. Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
92/1991 Sb. Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
248/2000 Sb. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu
378/2005 Sb. Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů ( zákon o pojistné smlouvě )
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
363/1999 Sb. Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
39/1993 Sb. Zákon o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
173/2002 Sb. Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
217/1994 Sb. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
39/2000 Sb. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
261/2001 Sb. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
209/1997 Sb. Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
516/2002 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
115/2000 Sb. Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
59/2017 Sb. Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
307/2013 Sb. Zákon o povinném značení lihu
676/2004 Sb. Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
46/2000 Sb. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
23/2017 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím
272/2013 Sb. Zákon o prekursorech drog
259/2013 Sb. Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
257/2000 Sb. Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
290/2002 Sb. Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
172/1991 Sb. Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
157/2000 Sb. Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
499/1990 Sb. Zákon o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
427/1990 Sb. Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
574/2002 Sb. Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
164/2001 Sb. Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
539/1992 Sb. Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů
355/2014 Sb. Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
162/1992 Sb. Zákon o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.
231/1991 Sb. Zákon o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
265/1991 Sb. Zákon o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
500/1990 Sb. Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
97/1993 Sb. Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
273/1996 Sb. Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
136/1991 Sb. Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
99/2004 Sb. Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
7/2002 Sb. Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
223/1994 Sb. Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
100/1970 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
277/2013 Sb. Zákon o směnárenské činnosti
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
75/1997 Sb. Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie
132/1997 Sb. Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
119/1990 Sb. Zákon o soudní rehabilitaci
120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích
257/1992 Sb. Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
354/2019 Sb. Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
120/1983 Sb. Zákon o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
12/2002 Sb. Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
146/2002 Sb. Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech České republiky
404/1990 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky
215/2002 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
407/2000 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000
382/2009 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
165/1999 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
214/2009 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
362/1999 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
283/2002 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu
259/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
104/2000 Sb. Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
239/1992 Sb. Zákon o Státním fondu kultury České republiky
211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
388/1991 Sb. Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku
503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
579/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
10/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
331/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
348/1997 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
22/1999 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
490/2001 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
579/2002 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
543/2005 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
475/2008 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
433/2010 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
504/2012 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
475/2013 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
457/2016 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
355/2020 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů
3/2002 Sb. Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
154/2000 Sb. Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
262/2011 Sb. Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
85/2012 Sb. Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
376/2015 Sb. Zákon o ukončení důchodového spoření
182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
42/1992 Sb. Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
297/1991 Sb. Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
298/1990 Sb. Zákon o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
229/1991 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
147/2002 Sb. Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
219/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
122/2004 Sb. Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
170/2002 Sb. Zákon o válečných veteránech
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
194/2010 Sb. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
341/2005 Sb. Zákon o veřejných výzkumných institucích
62/1983 Sb. Zákon o věrnostním přídavku horníkům
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
289/2005 Sb. Zákon o Vojenském zpravodajství
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
491/2001 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
222/2009 Sb. Zákon o volném pohybu služeb
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
162/1997 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
328/1998 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
158/2000 Sb. Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
360/1992 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
221/2006 Sb. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
38/2008 Sb. Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
214/2002 Sb. Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
227/2006 Sb. Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
395/2009 Sb. Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
48/2004 Sb. Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
20/1993 Sb. Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
296/2008 Sb. Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
629/2004 Sb. Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany České republiky
99/2000 Sb. Zákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
305/1999 Sb. Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
213/2011 Sb. Zákon o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě
268/2013 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
587/2004 Sb. Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
306/2013 Sb. Zákon o zrušení karty sociálních systémů
137/2001 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
183/1994 Sb. Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
403/1990 Sb. Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd
212/2000 Sb. Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
115/1948 Sb. Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
114/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
124/1948 Sb. Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
120/1948 Sb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
123/1948 Sb. Zákon o znárodnění polygrafických podniků
121/1948 Sb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví
153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky
140/1996 Sb. Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
364/2000 Sb. Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
178/2005 Sb. Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
235/1992 Sb. Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
2/1969 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
98/1987 Sb. Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání
570/1991 Sb. Zákon o živnostenských úřadech
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
17/1992 Sb. Zákon o životním prostředí
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový
150/2002 Sb. Zákon soudní řád správní
500/2004 Sb. Zákon SPRÁVNÍ ŘÁD
283/2021 Sb. Zákon stavební zákon
262/2006 Sb. Zákon zákoník práce