Aktualizovaná znění

Aktualizovaná znění předpisů, které byly později zrušeny:

Citace Titul Naposledy
ve znění
Zrušen
předpisem
94/1963 Sb. Zákon o rodině 401/2012 Sb. 89/2012 Sb.
40/1964 Sb. Občanský zákoník 264/2006 Sb. 89/2012 Sb.
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů 420/2011 Sb. 89/2012 Sb.
116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 360/2005 Sb. 89/2012 Sb.
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 65/2017 Sb. 250/2016 Sb.
283/1991 Sb. Zákon České národní rady o Policii České republiky 267/2006 Sb. 273/2008 Sb.
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání 264/2006 Sb. 182/2006 Sb.
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 179/2013 Sb. 89/2012 Sb.
102/1992 Sb. Zákon kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 132/2011 Sb. 89/2012 Sb.
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 503/2012 Sb. 256/2013 Sb.
344/1992 Sb. Zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 167/2012 Sb. 256/2013 Sb.
357/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 500/2012 Sb. 340/2013 Sb.
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích 436/2004 Sb. 634/2004 Sb.
587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních 255/2002 Sb. 353/2003 Sb.
588/1992 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 237/2004 Sb. 235/2004 Sb.
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 134/2013 Sb. 89/2012 Sb.
13/1993 Sb. Celní zákon 360/2014 Sb. 242/2016 Sb.
72/1994 Sb. Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 344/2013 Sb. 89/2012 Sb.
142/1994 Sb. Nařízení vlády kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky 180/2013 Sb. 89/2012 Sb.
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 344/2013 Sb. 89/2012 Sb.
258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník 174/2009 Sb. 89/2012 Sb.
59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 209/2000 Sb. 89/2012 Sb.
218/2002 Sb. Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)u 458/2011 Sb. 234/2014 Sb.
371/2004 Sb. Nařízení vlády kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek 151/2006 Sb. 89/2012 Sb.
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 375/2015 Sb. 134/2016 Sb.
139/2006 Sb. Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 303/2013 Sb. 134/2016 Sb.