Archiv předpisů 2020

Pohled podle druhu a autora předpisu v roce 2020:

Nařízení vlády
Rozhodnutí prezidenta republiky
Sdělení Energetického regulačního úřadu
Sdělení Ministerstva financí
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
Sdělení Ministerstva vnitra
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Vyhláška České národní banky
Vyhláška Ministerstva dopravy
Vyhláška Ministerstva financí
Vyhláška Ministerstva obrany
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti
Vyhláška Ministerstva zemědělství
Zákon
Nařízení vlády

16. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
19. Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Rozhodnutí prezidenta republiky

23. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Sdělení Energetického regulačního úřadu

9. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Sdělení Ministerstva financí

15. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

2. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sdělení Ministerstva vnitra

8. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá4. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví

11. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Vyhláška České národní banky

14. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

Vyhláška Ministerstva dopravy

10. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

Vyhláška Ministerstva financí

24. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

Vyhláška Ministerstva obrany

17. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

4. Vyhláška o energetických specialistech

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti

13. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

Vyhláška Ministerstva zemědělství

5. Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
6. Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
7. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
18. Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
20. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
21. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
22. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
12. Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů