Archiv předpisů 2020

Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Předpisy v roce 2020 (vzestupně):

Číslo Obsah Strana
1 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 2
2 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 9
3 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 18
4 Vyhláška o energetických specialistech 35
5 Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin 66
6 Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů 79
7 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech) 89
8 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 90
9 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 91
10 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty 98
11 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 99
12 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 106
13 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů 138
14 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 139
15 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 141
16 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů 146
17 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů 154
18 Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 156
19 Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 186
20 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 187
21 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů 202
22 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů 205
23 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 210
24 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb. 211
25 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče 218
26 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají 226
27 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie 250
28 Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 258
29 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 266
30 Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 271
31 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů 282
32 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 284
33 Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 290
34 Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 336
35 Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu 337
36 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 344
37 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 346
38 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 % 354
39 Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) 362
40 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 370
41 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 378
42 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 410
43 Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 642
44 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 650
45 Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu 651
46 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 667
47 Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 668
48 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů 379
49 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 687
50 Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů 696
51 Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu) 700
52 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 707
53 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 714
54 Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 715
55 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 738
56 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 740
57 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 741
58 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 746
59 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů 747
60 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 761
61 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 778
62 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb. 779
63 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 780
64 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády 786
65 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 % 794
66 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 797
67 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 798
68 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb. 802
69 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 810
70 Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 818
71 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 820
72 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 831
73 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 822
74 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 823
75 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 826
76 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 827
77 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 828
78 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 829
79 Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 830
80 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 832
81 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 833
82 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 842
83 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 850
84 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 858
85 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 860
86 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 862
87 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 863
88 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 865
89 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 866
90 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 867
91 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 874
92 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 876
93 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 877
94 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci 878
95 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020 879
96 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 882
97 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 883
98 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 885
99 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 886
100 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX % 898
101 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI % 908
102 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 % 918
103 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu 930
104 Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 946
105 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 947
106 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 954
107 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 955
108 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 956
109 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 962
110 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 963
111 Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 964
112 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 965
113 Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 970
114 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 975
115 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 979
116 Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 991
117 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 994
118 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů 999
119 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 1001
120 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) 1034
121 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1035
122 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1042
123 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1043
124 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1044
125 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1045
126 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1046
127 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1047
128 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1049
129 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 1058
130 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1066
131 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1067
132 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1068
133 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 1074
134 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1076
135 Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 1078
136 Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 1085
137 Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 1086
138 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 1090
139 Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 1154
140 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1162
141 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1165
142 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1166
143 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1178