Archiv předpisů 2020

Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Předpisy v roce 2020 podle účinností (chronologicky):

Účinnost Citace Název předpisu
01.01.2020   15/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
03.01.2020     2/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
10.01.2020     8/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
10.01.2020     9/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
14.01.2020   11/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
15.01.2020   10/2020 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
25.01.2020     3/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
25.01.2020     4/2020 Sb. Vyhláška o energetických specialistech
25.01.2020     5/2020 Sb. Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
25.01.2020     6/2020 Sb. Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
25.01.2020     7/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
27.01.2020   23/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
27.01.2020   24/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
29.01.2020   14/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
01.02.2020   12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
01.02.2020   16/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
01.02.2020   17/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
01.02.2020   18/2020 Sb. Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
01.02.2020   21/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
01.02.2020   25/2020 Sb. Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
03.02.2020   27/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
06.02.2020   28/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
06.02.2020   30/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
11.02.2020   20/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
11.02.2020   22/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
13.02.2020   37/2020 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
13.02.2020   38/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 %
15.02.2020   31/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
15.02.2020   35/2020 Sb. Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
21.02.2020   29/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
24.02.2020   43/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
26.02.2020   36/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky
26.02.2020   54/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
28.02.2020   34/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
01.03.2020   32/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
01.03.2020   41/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
01.03.2020   42/2020 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
01.03.2020   53/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
01.03.2020   55/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
01.03.2020   57/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
03.03.2020   39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
04.03.2020   66/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
05.03.2020   63/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
12.03.2020   44/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
12.03.2020   45/2020 Sb. Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
12.03.2020   46/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
12.03.2020   65/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 %
12.03.2020   69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů
12.03.2020   70/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
12.03.2020   71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.03.2020   72/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.03.2020   73/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.03.2020   74/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.03.2020   75/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
13.03.2020   76/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.03.2020   77/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.03.2020   78/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.03.2020   79/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
13.03.2020   80/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
13.03.2020   81/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
14.03.2020   82/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.03.2020   59/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
15.03.2020   60/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
15.03.2020   64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
15.03.2020   83/2020 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
15.03.2020   84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.03.2020   85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.03.2020   86/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.03.2020   87/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.03.2020   88/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.03.2020   89/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.03.2020   90/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
16.03.2020   96/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16.03.2020   97/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16.03.2020   98/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16.03.2020   99/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
17.03.2020   91/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
17.03.2020   92/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
17.03.2020   93/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
17.03.2020   94/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
17.03.2020   95/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
17.03.2020 104/2020 Sb. Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
18.03.2020 100/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %
18.03.2020 101/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %
18.03.2020 102/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %
18.03.2020 105/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
19.03.2020 106/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
19.03.2020 107/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
19.03.2020 108/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
19.03.2020 109/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
19.03.2020 110/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
20.03.2020 111/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.
21.03.2020 112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23.03.2020 120/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
23.03.2020 124/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23.03.2020 128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.03.2020 122/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.03.2020 123/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.03.2020 125/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.03.2020 126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.03.2020 127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
26.03.2020 129/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
26.03.2020 130/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
26.03.2020 131/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
26.03.2020 132/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
27.03.2020   68/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
27.03.2020 133/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
27.03.2020 134/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
27.03.2020 135/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
27.03.2020 136/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
27.03.2020 137/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
30.03.2020 139/2020 Sb. Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
30.03.2020 140/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
30.03.2020 141/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
31.03.2020 142/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
01.04.2020   48/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
01.04.2020   52/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
01.04.2020   56/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
01.04.2020   58/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
01.04.2020   61/2020 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
01.04.2020 103/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
01.04.2020 118/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
01.04.2020 144/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
02.04.2020 143/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
02.04.2020 145/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
02.04.2020 146/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
02.04.2020 147/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
06.04.2020 150/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
06.04.2020 151/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
06.04.2020 152/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
06.04.2020 153/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření
08.04.2020 116/2020 Sb. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
08.04.2020 148/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
09.04.2020 154/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
09.04.2020 155/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
09.04.2020 156/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
09.04.2020 157/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
09.04.2020 158/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
14.04.2020 160/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
14.04.2020 161/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
14.04.2020 172/2020 Sb. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
14.04.2020 173/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
14.04.2020 174/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.04.2020 159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
15.04.2020 164/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
15.04.2020 169/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
15.04.2020 171/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
16.04.2020 175/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2022, 0,10 %
17.04.2020 176/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
17.04.2020 177/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
17.04.2020 179/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
20.04.2020 178/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
21.04.2020 180/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
21.04.2020 182/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
21.04.2020 183/2020 Sb. Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
21.04.2020 184/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 %
24.04.2020 185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
24.04.2020 186/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
24.04.2020 187/2020 Sb. Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
24.04.2020 188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
24.04.2020 189/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
24.04.2020 191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
24.04.2020 192/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
24.04.2020 194/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.04.2020 196/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.04.2020 198/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.04.2020 202/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
24.04.2020 203/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.04.2020 204/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
25.04.2020 190/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
27.04.2020 170/2020 Sb. Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
27.04.2020 193/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
27.04.2020 195/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
27.04.2020 197/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
27.04.2020 207/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
27.04.2020 208/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.
27.04.2020 209/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
27.04.2020 210/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
27.04.2020 211/2020 Sb. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
27.04.2020 212/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
28.04.2020 213/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
29.04.2020 214/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
29.04.2020 215/2020 Sb. Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
30.04.2020 162/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
30.04.2020 216/2020 Sb. Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021
30.04.2020 218/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
30.04.2020 219/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
30.04.2020 221/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
01.05.2020 119/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
01.05.2020 121/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
01.05.2020 168/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
01.05.2020 181/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
01.05.2020 199/2020 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
01.05.2020 200/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
01.05.2020 201/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.
01.05.2020 205/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.05.2020 217/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
01.05.2020 222/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
06.05.2020 228/2020 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2
06.05.2020 230/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
07.05.2020 229/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
07.05.2020 232/2020 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
07.05.2020 233/2020 Sb. Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
08.05.2020 234/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
11.05.2020 220/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
11.05.2020 223/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
11.05.2020 224/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
11.05.2020 225/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
11.05.2020 226/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
11.05.2020 227/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
11.05.2020 235/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.05.2020 206/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
12.05.2020 240/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
12.05.2020 241/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
12.05.2020 242/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
13.05.2020 243/2020 Sb. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
13.05.2020 245/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
13.05.2020 246/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
14.05.2020 236/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
19.05.2020 247/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
19.05.2020 248/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
19.05.2020 249/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
22.05.2020 252/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
22.05.2020 253/2020 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení
26.05.2020 239/2020 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč
27.05.2020 254/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
27.05.2020 255/2020 Sb. Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
31.05.2020 138/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
01.06.2020 113/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.06.2020 114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.06.2020 231/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.06.2020 250/2020 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
01.06.2020 251/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
01.06.2020 256/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
03.06.2020 262/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
03.06.2020 263/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
04.06.2020 266/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
05.06.2020 265/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
06.06.2020 268/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
15.06.2020 270/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
16.06.2020 273/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
16.06.2020 274/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
17.06.2020 260/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
19.06.2020 275/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, FIX %
19.06.2020 276/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, CPI %
24.06.2020 288/2020 Sb. Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
24.06.2020 290/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
24.06.2020 292/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
26.06.2020 286/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
26.06.2020 287/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
01.07.2020   13/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
01.07.2020   19/2020 Sb. Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
01.07.2020   26/2020 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
01.07.2020   40/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020   50/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020   62/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
01.07.2020 115/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2020 163/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2020 167/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 238/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2020 244/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
01.07.2020 257/2020 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
01.07.2020 258/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 259/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
01.07.2020 267/2020 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
01.07.2020 269/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 271/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
01.07.2020 277/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 278/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
01.07.2020 279/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 280/2020 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
01.07.2020 281/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
01.07.2020 289/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
01.07.2020 293/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
01.07.2020 294/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
01.07.2020 295/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
01.07.2020 296/2020 Sb. Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
01.07.2020 297/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 298/2020 Sb. Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
01.07.2020 299/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 300/2020 Sb. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 301/2020 Sb. Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
01.07.2020 302/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
01.07.2020 303/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 304/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2020 305/2020 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
01.07.2020 306/2020 Sb. Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
01.07.2020 307/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
01.07.2020 308/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
01.07.2020 309/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
08.07.2020 311/2020 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
08.07.2020 312/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
14.07.2020 316/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
14.07.2020 317/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
15.07.2020 313/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
15.07.2020 314/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
15.07.2020 315/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
15.07.2020 320/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020–2027, 0,00 %
15.07.2020 321/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
16.07.2020 318/2020 Sb. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
16.07.2020 323/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
22.07.2020 325/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
29.07.2020 327/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/ /1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
30.07.2020 285/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
01.08.2020 322/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
01.08.2020 324/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
01.08.2020 326/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
01.08.2020 328/2020 Sb. Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
01.08.2020 329/2020 Sb. Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
07.08.2020 331/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
11.08.2020 342/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
20.08.2020 347/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
20.08.2020 348/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře
21.08.2020 332/2020 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
24.08.2020 350/2020 Sb. Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
25.08.2020 349/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
28.08.2020 351/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2029, 0,05 %
28.08.2020 352/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
28.08.2020 353/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
28.08.2020 356/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020
01.09.2020 264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
01.09.2020 319/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
01.09.2020 343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
01.09.2020 354/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
01.09.2020 358/2020 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
10.09.2020 368/2020 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
10.09.2020 369/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
15.09.2020 335/2020 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
22.09.2020 378/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020
25.09.2020 367/2020 Sb. Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
26.09.2020 384/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
26.09.2020 386/2020 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
30.09.2020 372/2020 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
30.09.2020 389/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %
30.09.2020 390/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %
01.10.2020 165/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.10.2020 284/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 333/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.10.2020 334/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.10.2020 337/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.10.2020 338/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 339/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 355/2020 Sb. Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
01.10.2020 362/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 363/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 364/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 365/2020 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
01.10.2020 366/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
01.10.2020 370/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 371/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 373/2020 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
01.10.2020 374/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
01.10.2020 377/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
01.10.2020 379/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
01.10.2020 380/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
01.10.2020 388/2020 Sb. Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
05.10.2020 391/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
05.10.2020 392/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
06.10.2020 375/2020 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč
06.10.2020 395/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
06.10.2020 396/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)
09.10.2020 399/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
09.10.2020 402/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.10.2020 398/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.10.2020 400/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.10.2020 401/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.10.2020 409/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
12.10.2020 410/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12.10.2020 411/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
12.10.2020 412/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
12.10.2020 413/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
13.10.2020 406/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
14.10.2020 407/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
14.10.2020 408/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
14.10.2020 414/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
15.10.2020 397/2020 Sb. Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
15.10.2020 405/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
16.10.2020 416/2020 Sb. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
16.10.2020 419/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
17.10.2020 415/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
17.10.2020 417/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
19.10.2020 418/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
21.10.2020 394/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
21.10.2020 421/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
22.10.2020 424/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
22.10.2020 425/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
22.10.2020 426/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23.10.2020 420/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23.10.2020 423/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
23.10.2020 427/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
23.10.2020 429/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
28.10.2020 431/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
28.10.2020 432/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
30.10.2020 434/2020 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
30.10.2020 437/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
30.10.2020 438/2020 Sb. Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
30.10.2020 439/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
31.10.2020 433/2020 Sb. Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu
31.10.2020 442/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.
01.11.2020 117/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.11.2020 361/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
01.11.2020 422/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
02.11.2020 440/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
02.11.2020 441/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
02.11.2020 443/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
02.11.2020 448/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
03.11.2020 449/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
03.11.2020 450/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
03.11.2020 451/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
04.11.2020 444/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
04.11.2020 445/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
04.11.2020 446/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
04.11.2020 447/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
04.11.2020 452/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.
09.11.2020 453/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.
13.11.2020 460/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
14.11.2020 461/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
17.11.2020 462/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
18.11.2020 463/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
18.11.2020 464/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
18.11.2020 465/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
20.11.2020 471/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
20.11.2020 472/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
23.11.2020 473/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23.11.2020 476/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23.11.2020 477/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23.11.2020 478/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.11.2020 467/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
25.11.2020 474/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
25.11.2020 483/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
30.11.2020 475/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
30.11.2020 489/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.
01.12.2020 469/2020 Sb. Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
02.12.2020 470/2020 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose
03.12.2020 491/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
03.12.2020 498/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
05.12.2020 500/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
07.12.2020 499/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
08.12.2020 512/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
09.12.2020 511/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
10.12.2020 513/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
10.12.2020 521/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
10.12.2020 522/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
11.12.2020 523/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
11.12.2020 524/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
13.12.2020 330/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
14.12.2020 528/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
15.12.2020 531/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020
15.12.2020 534/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
16.12.2020 532/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
16.12.2020 537/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření
18.12.2020 533/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
18.12.2020 535/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
18.12.2020 538/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
18.12.2020 564/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
19.12.2020 539/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
21.12.2020 536/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
22.12.2020 578/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
23.12.2020 552/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
23.12.2020 569/2020 Sb. Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
23.12.2020 593/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
23.12.2020 597/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
24.12.2020 594/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
26.12.2020 514/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
26.12.2020 515/2020 Sb. Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
27.12.2020 595/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
27.12.2020 596/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
27.12.2020 599/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
31.12.2020 555/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
31.12.2020 586/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
31.12.2020 601/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
01.01.2021     1/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021   33/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
01.01.2021   49/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
01.01.2021   51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
01.01.2021   67/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
01.01.2021 149/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 166/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
01.01.2021 237/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2021 261/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 272/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
01.01.2021 282/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 283/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2021 291/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
01.01.2021 310/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 336/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2021 340/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 341/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 345/2020 Sb. Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
01.01.2021 346/2020 Sb. Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
01.01.2021 357/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 359/2020 Sb. Vyhláška o měření elektřiny
01.01.2021 360/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
01.01.2021 376/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
01.01.2021 381/2020 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
01.01.2021 382/2020 Sb. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
01.01.2021 383/2020 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
01.01.2021 385/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
01.01.2021 387/2020 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
01.01.2021 403/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2021 404/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
01.01.2021 428/2020 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021
01.01.2021 430/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
01.01.2021 435/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
01.01.2021 436/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
01.01.2021 454/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční
01.01.2021 455/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her
01.01.2021 456/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
01.01.2021 457/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
01.01.2021 458/2020 Sb. Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
01.01.2021 459/2020 Sb. Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
01.01.2021 466/2020 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021
01.01.2021 468/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
01.01.2021 479/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
01.01.2021 480/2020 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
01.01.2021 481/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.01.2021 482/2020 Sb. Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
01.01.2021 485/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 486/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 487/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 488/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 490/2020 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 492/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
01.01.2021 493/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
01.01.2021 494/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 495/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 496/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
01.01.2021 497/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
01.01.2021 502/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 503/2020 Sb. Vyhláška o výkonu znalecké činnosti
01.01.2021 504/2020 Sb. Vyhláška o znalečném
01.01.2021 505/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
01.01.2021 506/2020 Sb. Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
01.01.2021 507/2020 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
01.01.2021 508/2020 Sb. Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
01.01.2021 509/2020 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021
01.01.2021 510/2020 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
01.01.2021 516/2020 Sb. Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
01.01.2021 517/2020 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
01.01.2021 518/2020 Sb. Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
01.01.2021 519/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
01.01.2021 520/2020 Sb. Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů
01.01.2021 525/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů
01.01.2021 526/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 527/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 529/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
01.01.2021 530/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
01.01.2021 540/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
01.01.2021 541/2020 Sb. Zákon o odpadech
01.01.2021 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností
01.01.2021 545/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 546/2020 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
01.01.2021 547/2020 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
01.01.2021 548/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 549/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 550/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
01.01.2021 551/2020 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
01.01.2021 553/2020 Sb. Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
01.01.2021 554/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
01.01.2021 556/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
01.01.2021 557/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
01.01.2021 558/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
01.01.2021 559/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
01.01.2021 560/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
01.01.2021 561/2020 Sb. Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
01.01.2021 563/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 565/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
01.01.2021 566/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
01.01.2021 567/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 568/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 570/2020 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
01.01.2021 571/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
01.01.2021 572/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
01.01.2021 573/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
01.01.2021 574/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
01.01.2021 575/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
01.01.2021 576/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
01.01.2021 577/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 579/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
01.01.2021 580/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
01.01.2021 581/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
01.01.2021 582/2020 Sb. Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
01.01.2021 583/2020 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
01.01.2021 584/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
01.01.2021 585/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 587/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 589/2020 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
01.01.2021 590/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 591/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
01.01.2021 592/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 600/2020 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
01.01.2021 602/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 603/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 604/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 605/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
01.01.2021 606/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 607/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
01.01.2021 608/2020 Sb. Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
01.01.2021 609/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
01.01.2021 610/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
01.01.2021 611/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
01.01.2021 612/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
04.01.2021 598/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
01.02.2021 501/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
01.02.2021 544/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.02.2021 562/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
01.04.2021 344/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
01.07.2021 588/2020 Sb. Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
01.01.2022 484/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2023   47/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
01.07.2023 393/2020 Sb. Vyhláška o digitální technické mapě kraje
01.01.2021 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností