Archiv předpisů 2021

Pohled podle druhu a autora předpisu v roce 2021:

Nález Ústavního soudu
Nařízení vlády Vlády
Sdělení Ministerstva financí
Sdělení Ministerstva vnitra
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Usnesení Vlády
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj
Vyhláška Ministerstva vnitra
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví
Zákon Parlamentu
Nález Ústavního soudu

6. Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
7. Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/ /2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

Nařízení vlády Vlády

1. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
2. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
18. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

Sdělení Ministerstva financí

4. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %
5. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %

Sdělení Ministerstva vnitra

15. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá1. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví

20. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Usnesení Vlády

9. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
10. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
11. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
12. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
16. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
17. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
21. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
22. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
23. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj

3. Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů

Vyhláška Ministerstva vnitra

19. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví

8. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
8. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Zákon Parlamentu

13. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
14. Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky