Sbírka § Archiv předpisů 2022 - harmonogram účinnosti


Archiv předpisů 2022

Harmonogram nastávajících účinností předpisů v roce 2022:


17. května 2022
119/2022 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

20. května 2022
107/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.

29. května 2022
96/2022 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
118/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

31. května 2022
117/2022 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Mikulov“ po 5 000 Kč

1. června 2022
35/2022 Sb. Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
36/2022 Sb. Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

1. července 2022
1/2022 Sb. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
2/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
8/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
12/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
25/2022 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
60/2022 Sb. Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
74/2022 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
82/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

1. září 2022
111/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.

1. ledna 2023
80/2022 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
109/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní