Sbírka § Archiv předpisů 2023 - předpisy-mezinárodní


Archiv předpisů 2023

Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Předpisy v roce 2023 (vzestupně):

Číslo Obsah Strana
1 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky 2
2 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky 15
3 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy 26
4 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael 32
5 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice 66
6 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů 82
7 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí 98
8 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách 162
9 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2023 Sb. m. s. 199
10 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem 202
11 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem 225
12 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení 242
13 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení 256
14 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 274
15 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 2722
16 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě 5410
17 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS) 5443
18 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o energetické chartě a které nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb. 5450
19 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2001 Sb. m. s., o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů 5530