Sbírka § Archiv předpisů 2023 - harmonogram účinnosti


Archiv předpisů 2023

Harmonogram nastávajících účinností předpisů v roce 2023:


20. března 2023
71/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

23. března 2023
58/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
59/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
60/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

30. března 2023
67/2023 Sb. Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

1. dubna 2023
34/2023 Sb. Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
35/2023 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
49/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
56/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
61/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
62/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
63/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
64/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
65/2023 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
70/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat

1. června 2023
69/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

1. července 2023
3/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
14/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
54/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.
55/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

31. prosince 2023
38/2023 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů