Nové předpisy

Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částky a předpisy v roce 2021 chronologicky (za poslední 4 týdny):


Částka 11, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)

16. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Částka 27, rozeslaná dne 10. prosince 2021

40. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Částka 26, rozeslaná dne 8. prosince 2021

39. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Částka 25, rozeslaná dne 30. listopadu 2021

38. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky

Částka 24, rozeslaná dne 30. listopadu 2021

36. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
37. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2022