Nové předpisy

Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částky a předpisy v roce 2021 chronologicky (za poslední 4 týdny):


Částka 11, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)

16. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Částka 21, rozeslaná dne 23. července 2021

30. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb.
31. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb.
32. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s.

Částka 20, rozeslaná dne 2. července 2021

28. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
29. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti

Částka 19, rozeslaná dne 24. června 2021

26. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 24. června 2013
27. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině

Částka 18, rozeslaná dne 24. června 2021

25. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany

Částka 17, rozeslaná dne 24. června 2021

24. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)