Nové předpisy

Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2022 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

60 118/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
209/2021 Sb.
59 116/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních moto-rových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
511/2021 Sb.
58 115/2022 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
319/2017 Sb.; 195/2018 Sb.
55 111/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
74/2005 Sb.; 310/2018 Sb.
53 107/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.
189/2018 Sb.
53 108/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
112/2019 Sb.; 2/2021 Sb.
53 109/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
74/2014 Sb.
52 106/2022 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.
70/2022 Sb.
51 102/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
50/2015 Sb.
50 100/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
242/2021 Sb.
49 96/2022 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
21/1992 Sb.; 87/1995 Sb.; 15/1998 Sb.; 190/2004 Sb.; 256/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 182/2006 Sb.; 340/2006 Sb.; 93/2009 Sb.; 277/2009 Sb.; 408/2010 Sb.; 427/2011 Sb.; 240/2013 Sb.; 304/2013 Sb.; 374/2015 Sb.; 257/2016 Sb.; 170/2018 Sb.;
48 94/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
327/2011 Sb.
48 95/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
112/2015 Sb.
47 89/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
261/2021 Sb.
47 90/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
61/2000 Sb.
47 91/2022 Sb. Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
229/2002 Sb.; 256/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 170/2018 Sb.
47 92/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
245/2000 Sb.
47 93/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
353/2003 Sb.; 235/2004 Sb.