Nové předpisy

Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2020 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

51 142/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
71/2020 Sb.; 106/2020 Sb.
49 138/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
96/2018 Sb.
48 134/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
592/1992 Sb.
46 129/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
355/2019 Sb.
45 124/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
89/2020 Sb.
44 120/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
199/2018 Sb.
44 121/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
481/2012 Sb.
43 113/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
211/2000 Sb.; 248/2000 Sb.; 159/1999 Sb.; 378/2005 Sb.
43 114/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
40/2009 Sb.; 141/1961 Sb.; 418/2011 Sb.;
43 115/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
111/1994 Sb.; 455/1991 Sb.; 361/2000 Sb.; 634/2004 Sb.; 266/1994 Sb.
43 117/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
455/1991 Sb.; 159/1999 Sb.; 634/2004 Sb.
43 118/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
219/2000 Sb.; 82/1998 Sb.
43 119/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
256/2004 Sb.; 21/1992 Sb.; 15/1998 Sb.; 190/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 182/2006 Sb.; 427/2011 Sb.; 240/2013 Sb.; 170/2018 Sb.
42 110/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
82/2020 Sb.
41 107/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
84/2020 Sb.
39 103/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
282/2013 Sb.
35 84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
82/2020 Sb.
35 85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
72/2020 Sb.; 80/2020 Sb.
33 82/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
72/2020 Sb.
32 75/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
453/2009 Sb.
29 68/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
330/2012 Sb.
27 64/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
29/2016 Sb.; 308/2004 Sb.; 239/2007 Sb.; 147/2008 Sb.; 53/2009 Sb.; 73/2015 Sb.; 185/2015 Sb.; 43/2018 Sb.; 44/2018 Sb.
26 62/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
595/2006 Sb.
25 58/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
423/2011 Sb.
25 59/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
29/2004 Sb.
25 60/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
342/2012 Sb.