Nové předpisy

Ročník 2023
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2023 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 42, rozeslaná dne 20. března 2023
71. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka 41, rozeslaná dne 17. března 2023
69. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
70. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
Částka 40, rozeslaná dne 15. března 2023
67. Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online
68. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 39, rozeslaná dne 15. března 2023
65. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
66. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky
Částka 38, rozeslaná dne 10. března 2023
62. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
63. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
64. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
Částka 37, rozeslaná dne 10. března 2023
61. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
Částka 36, rozeslaná dne 8. března 2023
58. Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
59. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
60. Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
Částka 35, rozeslaná dne 8. března 2023
57. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost
Částka 34, rozeslaná dne 3. března 2023
56. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.
Částka 33, rozeslaná dne 3. března 2023
54. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.
55. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Částka 32, rozeslaná dne 28. února 2023
52. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
53. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
Částka 30, rozeslaná dne 28. února 2023
50. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Částka 29, rozeslaná dne 28. února 2023
49. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka 28, rozeslaná dne 28. února 2023
48. Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
Částka 27, rozeslaná dne 28. února 2023
47. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Částka 31, rozeslaná dne 24. února 2023
51. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
Částka 26, rozeslaná dne 24. února 2023
45. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
46. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Částka 25, rozeslaná dne 24. února 2023
42. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
43. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým
44. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023
Částka 24, rozeslaná dne 22. února 2023
41. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023
Částka 23, rozeslaná dne 22. února 2023
40. Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372/ /2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů