Nové předpisy

Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2020 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 158, rozeslaná dne 30. září 2020
391. Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů
392. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 157, rozeslaná dne 30. září 2020
389. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %
390. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %
Částka 156, rozeslaná dne 30. září 2020
387. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
388. Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Částka 155, rozeslaná dne 25. září 2020
386. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Částka 154, rozeslaná dne 25. září 2020
380. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
381. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
382. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
383. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
384. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
385. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Částka 153, rozeslaná dne 22. září 2020
379. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Částka 152, rozeslaná dne 22. září 2020
374. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
375. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč
376. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
377. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
378. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020
Částka 151, rozeslaná dne 17. září 2020
372. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
373. Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
Částka 150, rozeslaná dne 17. září 2020
370. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
371. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Částka 149, rozeslaná dne 10. září 2020
367. Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
368. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
369. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Částka 148, rozeslaná dne 4. září 2020
365. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
366. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
Částka 147, rozeslaná dne 4. září 2020
361. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
362. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
363. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
364. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Částka 146, rozeslaná dne 4. září 2020
359. Vyhláška o měření elektřiny
360. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.