Nové předpisy

Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2021 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 66, rozeslaná dne 14. dubna 2021
162. Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
163. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
164. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Částka 65, rozeslaná dne 9. dubna 2021
160. Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
161. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka 64, rozeslaná dne 8. dubna 2021
158. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
159. Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Částka 62, rozeslaná dne 8. dubna 2021
156. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
Částka 63, rozeslaná dne 6. dubna 2021
157. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Částka 61, rozeslaná dne 31. března 2021
155. Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
Částka 60, rozeslaná dne 31. března 2021
154. Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
Částka 59, rozeslaná dne 31. března 2021
150. Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
151. Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
152. Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
153. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Částka 58, rozeslaná dne 31. března 2021
148. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %
149. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %
Částka 56, rozeslaná dne 31. března 2021
142. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
143. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
144. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
145. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Částka 55, rozeslaná dne 31. března 2021
140. Vyhláška o energetickém auditu
141. Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Částka 57, rozeslaná dne 26. března 2021
146. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
147. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
Částka 53, rozeslaná dne 23. března 2021
137. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
138. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
Částka 54, rozeslaná dne 22. března 2021
139. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 52, rozeslaná dne 19. března 2021
136. Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
Částka 51, rozeslaná dne 18. března 2021
131. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
132. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
133. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
134. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
135. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb.
Částka 49, rozeslaná dne 17. března 2021
129. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.
Částka 48, rozeslaná dne 17. března 2021
126. Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
127. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
128. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Částka 47, rozeslaná dne 17. března 2021
125. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů