Nové předpisy

Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částky a předpisy v roce 2021 chronologicky (za poslední 4 týdny):

Částka 12, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)
24. Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-1 a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
25. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
26. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Částka 11, rozeslaná dne 22. ledna 2021
21. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
22. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
23. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 10, rozeslaná dne 20. ledna 2021
18. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
19. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
20. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Částka 9, rozeslaná dne 18. ledna 2021
16. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
17. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 8, rozeslaná dne 15. ledna 2021
13. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
14. Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
15. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Částka 5, rozeslaná dne 12. ledna 2021
8. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
Částka 4, rozeslaná dne 12. ledna 2021
7. Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/ /2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
Částka 3, rozeslaná dne 12. ledna 2021
6. Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka 7, rozeslaná dne 11. ledna 2021
12. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Částka 6, rozeslaná dne 7. ledna 2021
10. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
11. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
9. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
Částka 2, rozeslaná dne 7. ledna 2021
4. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %
5. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %
Částka 1, rozeslaná dne 7. ledna 2021
1. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
2. Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
3. Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.