Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 413/2016 Sb. Částka: 168/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6410-6413 Rozeslána dne: 14. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 9. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
301/2000 Sb.
Předpis mění:
207/2001 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

413

VYHLÁŠKA

ze dne 9. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a), e) a l) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb., vyhlášky č. 315/2010 Sb., vyhlášky č. 417/2011 Sb., vyhlášky č. 455/2012 Sb., vyhlášky č. 424/2013 Sb., vyhlášky č. 192/2014 Sb. a vyhlášky č. 387/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova "části obce" nahrazují slovem "obvodu".

2. V § 10 odst. 1 písm. a) se za slova "a okresu," vkládají slova "v hlavním městě Praze názvem obvodu,".

3. § 42 zní:

"§ 42

(1) Matriční úřad zašle v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností v jednom vyhotovení a krajskému úřadu ve dvou vyhotoveních do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.

(2) Úřad s rozšířenou působností zašle v případě změny matrikáře krajskému úřadu ve dvou vyhotoveních do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.

(3) Krajský úřad zašle v případě změny matrikáře matričního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu Ministerstvu zahraničních věcí v jednom vyhotovení do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.".

4. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 16. "Šlapanice", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 7. "Šlapanice" se ve sloupci "Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů" za bod 3. "Kobylnice" vkládá nový bod 4. "Mokrá-Horákov".

Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.

5. V příloze č. 1 v části Jihomoravský kraj ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 16. "Šlapanice", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 9. "Tvarožná" se ve sloupci "Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů" bod 1 zrušuje.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 1 a 2.

6. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 11. "Kralupy nad Vltavou", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 1. "Kralupy nad Vltavou", ve sloupci "Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" bod 1. zní:

"1. Dolany nad Vltavou".

7. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 22. "Říčany" se ve sloupci "Matriční úřad" vkládá nový bod 2. "Kamenice".

Dosavadní body 2 až 6 se označují jako body 3 až 7.

8. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 22. "Říčany", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 2. "Kamenice", ve sloupci "Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se doplňují body 1. "Kamenice", 2. "Kostelec u Křížků" a 3. "Radějovice".

9. V příloze č. 1 v části Středočeský kraj ve sloupci "Obec s rozšířenou působností" v bodě 22. "Říčany", ve sloupci "Matriční úřad" v bodě 7. "Velké Popovice", ve sloupci "Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se body 1. "Kamenice", 2. "Kostelec u Křížků" a 6. "Radějovice" zrušují.

Dosavadní body 3 až 5 a 7 a 8 se označují jako body 1 až 5.

10. V příloze č. 2, vzoru 16, v části Dotazník k uzavření manželství se slova "Předběžně jsme se dohodli, že budeme po uzavření manželství:

a) užívat společné příjmení muž....................................................
žena...................................................
b)
užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení
muž....................................................
žena...................................................
děti...................................................
c)
užívat společné příjmení a muž*) - žena *) bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí
muž....................................................
žena...................................................
děti................................................... "

nahrazují slovy "Předběžně jsme se dohodli, že

a)
příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným
muž....................................................
žena...................................................
b)
si oba svá příjmení ponecháme a prohlásíme, které z našich příjmení bude příjmením našich společných dětí
muž....................................................
žena...................................................
děti...................................................
c)
příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným, a muž - žena *), jehož - jejíž*) příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení
muž....................................................
žena...................................................
děti................................................... "

11. V příloze č. 2, vzoru 16, v části Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář), v řádku 3., ve sloupci "Muž" a "Žena" se na konci textu doplňuje text "***)".

12. V příloze č. 2, vzoru 16, v části Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář), v řádku 4. a 5., ve sloupci "Muž" a "Žena" se slovo "vydáváno" nahrazuje slovem "vydáván".

13. V příloze č. 2, vzoru 16 se na konci části Doklady k uzavření manželství (vyplní matrikář) doplňuje věta "***) Je-li snoubenec v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li snoubenec v rozhodné době zároveň občanem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).".

14. V příloze č. 2, vzoru 17 se slova "Snoubenci se dohodli, že budou:

a)
užívat společné příjmení
muž....................................................
žena...................................................
b)
užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou užívat příjmení
muž....................................................
žena...................................................
děti...................................................
c)
užívat společné příjmení a muž*) - žena*) bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí
muž....................................................
žena...................................................
děti...................................................
"

nahrazují slovy "Snoubenci se dohodli, že

a)
příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným
muž....................................................
žena...................................................
b)
si oba svá příjmení ponechají a prohlásili, které z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí
muž....................................................
žena...................................................
děti...................................................
c)
příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a muž - žena *), jehož - jejíž*) příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení
muž....................................................
žena...................................................
děti...................................................
"

15. V příloze č. 2, vzoru 21, v části Doklady ke vstupu do registrovaného partnerství (vyplní matrikář), v řádku 3. ve sloupci druhém a třetím se na konci textu doplňuje text "***)".

16. V příloze č. 2, vzoru 21, v části Doklady ke vstupu do registrovaného partnerství (vyplní matrikář), v řádku 4. a 5. ve sloupci druhém a třetím se slovo "vydáváno" nahrazuje slovem "vydáván".

17. V příloze č. 2, vzoru 21 se na konci části Doklady ke vstupu do registrovaného partnerství (vyplní matrikář) doplňuje věta "***) Je-li osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době zároveň občanem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Matriční tiskopisy Dotazník k uzavření manželství, Protokol o uzavření manželství a Dotazník k registrovanému partnerství vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být používány do 31. prosince 2025 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I bodech 10 až 17.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Chovanec v. r.