Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 243/2021 Sb. Částka: 103/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2178-2464 Rozeslána dne: 30. června 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 22. června 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
48/1997 Sb.
Předpis mění:
134/1998 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

243

VYHLÁŠKA

ze dne 22. června 2021,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019 Sb., vyhlášky č. 259/2020 Sb. a vyhlášky č. 563/2020 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 bodu 14 se slovo "body" zrušuje a slova "součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech" se nahrazují slovy "součet všech přímých nákladů na výkon, které zahrnují náklady na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky, osobních nákladů nositele výkonu a režijních nákladů vyjádřený v bodech".

2. V příloze v Kapitole 2 bod 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní:

(Není v digitální podobě)

______________________________________
1)
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 2)
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 43 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.".

3. V příloze se Kapitola 9 zrušuje.

4. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie se v popisech výkonů č. 82301 a 82302 slova "Čas výkonu: 175" nahrazují slovy "Čas výkonu: 30", v tabulce nositelů výkonů se číslo "10" nahrazuje číslem "3" a číslo "15" se nahrazuje číslem "5" a slova "Body: 722" se nahrazují slovy "Body: 511".

5. V příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie se za výkon č. 82302 vkládá výkon č. 82304, který zní:

(Není v digitální podobě)

6. V příloze část 2. Seznam zdravotních výkonů zní:

"2. Seznam zdravotních výkonů

(Není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2021.


Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.