Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Citace: 245/2021 Sb. Částka: 105/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2538 Rozeslána dne: 30. června 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 21. června 2021 Datum účinnosti od: 1. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
326/1999 Sb.
Předpis mění:
291/2019 Sb.
Předpis ruší:
245/2021 Sb.

Text předpisu:

245

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. června 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu
pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví


Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:


Čl. I

V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, se slova "zastupitelském úřadu České republiky v Kyjevě" nahrazují slovy "generálním konzulátu České republiky ve Lvově".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost
1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

2. Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2022.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.


1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.