Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
Citace: 262/2021 Sb. Částka: 114/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2754 Rozeslána dne: 7. července 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 7. července 2021 Datum účinnosti od: 8. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
211/2000 Sb.
Předpis mění:
257/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

262

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. července 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků
Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí
postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021


Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, se mění takto:

1. V § 3 odst. 8 se slova "nebo z veřejné sbírky" zrušují.

2. V § 5 odst. 5 se slova "výše sjednaného pojistného plnění" nahrazují slovy "částka odpovídající 70 % pojistného plnění, které pojišťovna poskytla z důvodu škody na obydlí v důsledku živelní pohromy,".

3. V § 7 odstavec 2 zní:

"(2) Podporu nelze čerpat na úhradu nákladů, které byly příjemci jinak nahrazeny státem. Poskytla-li pojišťovna z důvodu škody na obydlí v důsledku živelní pohromy pojistné plnění, sníží se výše podpory o částku odpovídající 70 % pojistného plnění.".

4. V § 9 odstavec 1 zní:

"(1) Vlastnické právo k obydlí nebo k novému obydlí, na které byla poskytnuta podpora, lze na jinou osobu převést pouze se souhlasem Fondu. Fond dá souhlas s převedením vlastnického práva k obydlí nebo k novému obydlí pouze v případě, že

a)
nabyvatel souhlasí s převzetím všech práv a povinností vyplývajících pro něj ze smlouvy o poskytnutí úvěru, smlouvy o poskytnutí dotace nebo z tohoto nařízení a

b)
převodem vlastnického práva nedojde ke zhoršení zajištění poskytnutého úvěru.".

5. V § 9 odst. 2 se slova "uplynutí doby uvedené v odstavci 1" nahrazují slovy "splacení úvěru nebo po dobu 10 let od poskytnutí dotace".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti o podporu podané podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzují podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.