Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 265/2021 Sb. Částka: 115/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2764-2765 Rozeslána dne: 9. července 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Datum přijetí: 6. července 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
120/2001 Sb.
Předpis mění:
329/2008 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

265

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění vyhlášky č. 426/2008 Sb., vyhlášky č. 366/2009 Sb. a vyhlášky č. 489/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
údaje o exekučním titulu, a to

1.
druh exekučního titulu,

2.
orgán, který ho vydal, nebo osoba, která ho vyhotovila,

3.
den, měsíc a rok jeho vydání ve tvaru DD.MM.RRRR a

4.
jeho číslo jednací,".

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

2. V § 2 odst. 3 písm. c) se slovo "bydliště" nahrazuje slovy "místa trvalého pobytu, popřípadě místa pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince,".

3. V § 2 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

4. V § 2 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova ", bylo-li přiděleno".

5. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) U oprávněného-fyzické osoby se zapisují údaje podle odstavce 3 písm. a) a c) a datum narození, u oprávněného-právnické osoby se zapisují údaje podle odstavce 4. U zjištěného předchozího věřitele se zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce.".


Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

6. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Komoře náleží za výpis z evidence nebo za potvrzení o tom, že určitý údaj v evidenci není zapsán, odměna ve výši 50 Kč za každou stranu.".

7. V § 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Za první výpis z evidence vydaný v kalendářním roce povinnému-fyzické osobě z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje obsažené ve výpisu, náleží Komoře odměna v celkové výši

a)
75 Kč, nepřesahuje-li výpis 6 stran,

b)
100 Kč, má-li výpis alespoň 7 stran.

(6) Údaje podle § 2 odst. 5 uvádí Komora pouze

a)
ve výpisu podle odstavce 5, nebo

b)
na žádost povinného-fyzické osoby z exekučního řízení, v němž byly do evidence zapsány údaje obsažené ve výpisu, i ve výpisu neuvedeném v písmeni a).".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Exekutor zapíše do centrální evidence exekucí nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky údaje podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 329/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, týkající se exekučního řízení, které nebylo skončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a ve kterém byly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zapsány do centrální evidence exekucí údaje z vyrozumění o zahájení exekuce.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.