Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 266/2021 Sb. Částka: 116/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2770-2771 Rozeslána dne: 14. července 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum přijetí: 30. června 2021 Datum účinnosti od: 12. listopadu 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
183/2006 Sb.
Předpis mění:
268/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

266

VYHLÁŠKA

ze dne 30. června 2021,

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhlášky č. 323/2017 Sb., se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 31 a 32 znějí:

______________________________________
"31)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1745.
32)
ČSN EN 62196-2 ed. 2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud.".

2. Poznámka pod čarou č. 34 zní:

______________________________________
"34)
ČSN EN 17127 Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly.".

3. V § 48a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 znějí:

"(4) Veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud se zdánlivým výkonem nejvýše 3,7 kVA vyhrazené pro elektrická vozidla kategorie L musí být vybaveny alespoň

a)
zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami typu 3 A, v souladu s normovými hodnotami32) u režimu nabíjení 3,

b)
zásuvkami v souladu s normovými hodnotami36) u režimu nabíjení 1 nebo 2.

(5) Veřejně přístupné dobíjecí stanice na střídavý proud se zdánlivým výkonem vyšším než 3,7 kVA vyhrazené pro elektrická vozidla kategorie L musí být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými přípojkami typu 2, v souladu s normovými hodnotami32).

(6) Dodávka elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby musí být v závislosti na požadavcích na energii v souladu s normovými hodnotami37).

______________________________________
36)
ČSN IEC 60884-1 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
37)
ČSN EN 15869-2 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz - Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost nebo ČSN EN 16840 Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A.".

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 7 až 9.

4. V § 48a odst. 7 se slovo "Vodíkové" nahrazuje slovy "Venkovní vodíkové".

5. V § 48a odst. 9 se za slovo "vozidla" vkládají slova ", kromě motocyklů,".

6. Na konci § 48a se doplňují odstavce 10 až 13, které včetně poznámek pod čarou č. 38 až 41 znějí:

"(10) Čerpací stanice na zemní plyn vydávající stlačený zemní plyn (CNG) používaný jako palivo v motorových vozidlech musí splňovat normové hodnoty38) stanovené pro plnicí tlak.

(11) Čerpací stanice na zemní plyn vydávající zkapalněný zemní plyn (LNG) používaný jako palivo v motorových vozidlech musí splňovat normové hodnoty39) stanovené pro plnicí tlak.

(12) Profil přípojky pro motorová vozidla, kromě motocyklů, pro účely čerpání zkapalněného zemního plynu musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými hodnotami40).

(13) Čerpací stanice na zemní plyn vydávající zkapalněný zemní plyn (LNG), používaný jako palivo pro plavidla vnitrozemské plavby musí výhradně pro účely interoperability splňovat normové hodnoty41).

______________________________________
38)
ČSN EN ISO 16923 Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel.
39)
ČSN EN ISO 16924 Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel.
40)
ČSN EN ISO 12617 Silniční vozidla - konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor.
41)
ČSN EN ISO 20519 Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn - Části 5.3 až 5.7.".

7. Za § 48a se vkládá nový § 48b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42 zní:

"§ 48b

Vybavení staveb dobíjecími stanicemi42)

(1) Nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby

a)
je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo

b)
s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.

(2) Nová stavba pro bydlení a změna dokončené stavby pro bydlení, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, jestliže parkoviště takové stavby

a)
je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo

b)
s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká i parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.

(3) Požadavky na stavby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na změnu dokončené stavby v případě, kdy náklady na instalaci dobíjecí stanice a elektrických rozvodů přesahují 7 % celkových nákladů na změnu dokončené stavby.

______________________________________
42)
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. listopadu 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, které nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.


Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.