Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 272/2021 Sb. Částka: 118/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2821-2823 Rozeslána dne: 19. července 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Datum přijetí: 14. července 2021 Datum účinnosti od: 1. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
561/2004 Sb.
Předpis mění:
107/2005 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

272

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 3, § 121 odst. 1, § 122 odst. 5 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., vyhlášky č. 463/2011 Sb., vyhlášky č. 17/2015 Sb. a vyhlášky č. 210/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 9 se na konci textu věty první doplňují slova "a s výjimkou výdejny lesní mateřské školy".

2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
výdejna lesní mateřské školy.".

3. V § 3 odst. 2 se za slovo "stravování" vkládají slova "s výjimkou výdejny lesní mateřské školy".

4. V § 3 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova "nebo výdejna lesní mateřské školy".

5. V § 3 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "nebo výdejna lesní mateřské školy".

6. V § 3 odst. 5 se za slovo "Výdejna" a za slovo "výdejna" vkládají slova "nebo výdejna lesní mateřské školy" a za slova "zařízení školního stravování" se vkládají slova "nebo pro jednu výdejnu lesní mateřské školy".

7. V § 5 odst. 4 se za slova "zákonným zástupcem" vkládají slova "dítěte nebo" a za slovo "žákem" se vkládají slova "nebo studentem".

8. V § 5 odst. 5 se částka "300 Kč" nahrazuje částkou "400 Kč".

9. V příloze č. 1 se odstavec 7 označuje jako odstavec 6.

10. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.