Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
Citace: 276/2021 Sb. Částka: 121/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3066-3067 Rozeslána dne: 21. července 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. července 2021 Datum účinnosti od: 22. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
211/2000 Sb.
Předpis mění:
257/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

276

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. července 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků
Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí
postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.


Vláda nařizuje k provedení zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova "; za obydlí se rovněž považuje rozestavěné obydlí, kterým je rozestavěná stavba pro bydlení, která byla postižena živelní pohromou".

2. V § 2 písm. e) se doplňuje bod 4, který zní:

"4.
v případě rozestavěného obydlí oprava nebo výstavba do stavu před poškozením živelní pohromou,".

3. V § 3 odst. 2 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje.

4. V § 3 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
byla stavebníkem stavby pro bydlení, která nebyla ke dni živelní pohromy dokončena.".

5. V § 3 odst. 6 písm. c) se slova "tak, aby kolaudace proběhla" zrušují.

6. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Pro poskytnutí podpory na obnovu podle § 2 písm. e) bodu 4 se § 3 odst. 5 a 6 použijí obdobně.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

7. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova "; u rozestavěného obydlí identifikaci podle stavebního povolení nebo podle jiného postupu podle stavebního zákona, nelze-li je identifikovat podle katastru nemovitostí".

8. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) K žádosti o podporu na obnovu rozestavěného obydlí podle § 2 písm. e) bodu 4 žadatel přiloží

a)
pravomocné stavební povolení, platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, na jehož základě je stavebník oprávněn provést stavbu, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,

b)
projektovou dokumentaci obydlí,

c)
stavební deník zaznamenávající průběh prací na obydlí,

d)
fotodokumentaci obydlí přede dnem živelní pohromy s uvedením data pořízení, pokud je k dispozici,

e)
fotodokumentaci obydlí poškozeného živelní pohromou,

f)
doklad o odhadu nákladů na náhradu škod na obydlí a

g)
v případě výstavby doklad o tom, že obydlí zaniklo nebo bylo nenávratně poškozeno v důsledku živelní pohromy.".

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

9. V § 4 odst. 6 se číslo "4" nahrazuje číslem "5".

10. V § 4 odst. 6 písm. b) se slova "a po dobu 3 let před podáním žádosti není a nebyl" nahrazují slovem "není" a slova "nebyl a" se zrušují.

11. V § 5 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
rozestavěné stavby náklady na uvedení do stavu před živelní pohromou.".

12. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo v případě rozestavěného obydlí nepřekročí výměru podle projektové dokumentace rozestavěného obydlí".

13. V § 5 odst. 5 se číslo "8" nahrazuje číslem "9".

14. V § 7 odst. 5 písm. b) bod 3 zní:

"3.
pravomocné stavební povolení, platnou a účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, na jehož základě je stavebník oprávněn provést stavbu, nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,".

15. V § 7 odst. 6 písm. a) se slova "nebo 2" nahrazují slovy ", 2 nebo 4".

16. V § 9 odstavec 2 zní:

"(2) Po dobu od pořízení nového obydlí, ukončení výstavby nového obydlí, ukončení opravy obydlí, nebo dokončení stavby pro bydlení v případě rozestavěného obydlí do splacení úvěru nebo po dobu 10 let musí obydlí nebo nové obydlí, na které byla podpora poskytnuta, sloužit k bydlení.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádosti o podporu podané podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzují podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.