Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 340/2021 Sb. Částka: 149/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4002-4003 Rozeslána dne: 21. září 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 13. září 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
563/1991 Sb.
Předpis mění:
312/2014 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

340

VYHLÁŠKA

ze dne 13. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku
(konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 písm. k), l), p) až t) a § 23b odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění vyhlášky č. 373/2015 Sb. a vyhlášky č. 396/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
"Oprávky ke konsolidačnímu rozdílu" obsahuje vyjádření promítnutí odpisu konsolidačního rozdílu a v souhrnném výkazu majetku a závazků státu se vykazuje u položky "A.I.A. Konsolidační rozdíl" ve sloupci "Korekce".".

2. V § 28 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

3. V § 28 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Konsolidační rozdíl vypočtený ministerstvem se začíná odpisovat v účetním období následujícím po rozvahovém dni, k němuž vznikl, a odpisuje se po dobu 5 let rovnoměrným způsobem odpisování.".

4. V § 52 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)
"A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis kladného konsolidačního rozdílu do nákladů.".

5. V § 56 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h)
"B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu" obsahuje odpis záporného konsolidačního rozdílu do výnosů.".

6. § 63 se včetně nadpisu zrušuje.

7. V § 65 odst. 7 se číslo "2022" nahrazuje číslem "2027".

8. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se za položku A.I.B. doplňuje položka "A.I.C. Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu".

9. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se za položku B.I.A. doplňuje položka "B.I.B. Zúčtování záporného konsolidačního rozdílu".

10. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se v součtovém řádku "A.I. Náklady z činnosti" ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" text "a A.I.B." nahrazuje textem "až A.I.C.".

11. V příloze č. 3 - Souhrnný výkaz nákladů a výnosů státu se v součtovém řádku "B.I. Výnosy z činnosti" ve sloupcích "Běžné účetní období" a "Minulé účetní období" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňuje text "a B.I.B.".

12. V příloze č. 5 - Kniha podrozvahových účtů se část přílohy "Vysvětlení významných částek" zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2022 se použije vyhláška č. 312/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Konsolidační rozdíl vypočtený Ministerstvem financí vzniklý přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se mimořádně odepíše v účetním období roku 2022 do výsledku hospodaření předcházejících účetních období.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.