Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 346/2021 Sb. Částka: 153/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4154-4193 Rozeslána dne: 24. září 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo obrany;Ministerstvo průmyslu a obchodu;Ministerstvo vnitra;Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 22. září 2021 Datum účinnosti od: 7. října 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
38/1994 Sb.
Předpis mění:
210/2012 Sb
Předpis ruší:

Text předpisu:

153

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb.,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3:


Čl. I

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vyhlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017 Sb., vyhlášky č. 31/2018 Sb. a vyhlášky č. 159/2019 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________
"1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1047.".

2. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. října 2021.


Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.