Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 358/2021 Sb. Částka: 158/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4338-4378 Rozeslána dne: 4. října 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 27. září 2021 Datum účinnosti od: 5. října 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
280/2009 Sb.; 242/2016 Sb.
Předpis mění:
245/2016 Sb.; 457/2020 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

358

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2021,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., a podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 355/2021 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona

Čl. I

Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb., vyhlášky č. 324/2019 Sb. a vyhlášky č. 610/2020 Sb., se mění takto:

1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

"§ 1a

Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení
podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty

Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1a k této vyhlášce.".

2. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a, která zní:

"Příloha č. 1a k vyhlášce č. 245/2016 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

3. V přílohách č. 5 a 6 se slova "a Turecké republiky3" nahrazují slovy " , Turecké republiky a Republiky Srbsko3".


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o formulářových podáních
pro daň z přidané hodnoty

Čl. II

Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

"k)
žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - dovozce) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,

l)
žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - zprostředkovatel) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,

m)
žádosti o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.".

2. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

3. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

4. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

5. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

6. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

7. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

8. Příloha č. 10 zní:"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

9. Za přílohu č. 10 se doplňují přílohy č. 11 až 13, které znějí:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. října 2021, se použije vyhláška č. 457/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. července 2021 a skončily přede dnem 1. října 2021, lze použít vyhlášku č. 457/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.