Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Citace: 378/2021 Sb. Částka: 167/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4849 Rozeslána dne: 18. října 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 8. října 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
95/2004 Sb.
Předpis mění:
152/2018 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

378

VYHLÁŠKA

ze dne 8. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, se mění takto:

1. V příloze č. 1 Části I. se v tabulce za řádek 24 vkládá nový řádek 25, který zní:

"
25. lékařská psychoterapie lékař psychoterapeut
1

".


Dosavadní řádky 25 až 43 se označují jako řádky 26 až 44.

2. V příloze č. 2 Části I. se v tabulce za řádek 24 vkládá nový řádek 25, který zní:

"
25. lékařská psychoterapie všechny základní obory specializačního vzdělávání lékařů (včetně oboru praktické lékařství pro děti a dorost) s výjimkou dále uvedených oborů: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, patologie a soudní lékařství

".


Dosavadní řádky 25 až 43 se označují jako řádky 26 až 44.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.