Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.
Citace: 106/2022 Sb. Částka: 52/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1026 Rozeslána dne: 29. dubna 2022
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 27. dubna 2022 Datum účinnosti od: 2. května 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.; 240/2000 Sb.
Předpis mění:
70/2022 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

106

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. dubna 2022 č. 343

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb.


V návaznosti na usnesení vlády č. 147 ze dne 2. března 2022, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. b), c), e) a f) a § 6 odst. 1 písm. b), c) a d), § 6 odst. 2 písm. b), d), e), f) a g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda mění s účinností ode dne 2. května 2022 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 23. března 2022 č. 236, vyhlášené pod č. 70/2022 Sb., tak, že v bodě I. bod 1 zní:

"1.
lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území České republiky podle § 98 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 odst. 8 větou první zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, pro cizince uvedené v § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, (dále jen "vysídlené osoby") činí 3 pracovní dny ode dne této změny,".

Provede:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Na vědomí:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři, starostovéPředseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.