Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Citace: 108/2022 Sb. Částka: 53/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1062 Rozeslána dne: 5. května 2022
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 20. dubna 2022 Datum účinnosti od: 6. května 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
211/2000 Sb.
Předpis mění:
112/2019 Sb.; 2/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

108

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. dubna 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních,
smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb.,
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru
na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky


Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a zákona č. 113/2020 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 112/2019 Sb.

Čl. I

Nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., se mění takto:

1. V názvu nařízení vlády se slova "rozvoje bydlení" nahrazují slovy "podpory investic".

2. V § 1 se slova "rozvoje bydlení" nahrazují slovy "podpory investic".

3. V § 19 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

"(7) Nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze rovněž uzavřít s osobou, které byla v České republice udělena dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace7).

______________________________________
7)
Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.".


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 2/2021 Sb.

Čl. II

Nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) slovo "nebo" zrušuje.

2. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"f)
je osobou, které byla v České republice udělena dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace9) (dále jen "osoba s dočasnou ochranou").

______________________________________
9)
Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.".

3. V § 5 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Na osoby s dočasnou ochranou se po dobu platnosti zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace9) nepoužije odstavec 2 věta první, jde-li o práva k nemovitostem na území Ukrajiny, a výjimka umožňující podmínit uzavření nájemní smlouvy k bytu složením peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s nájmem uvedená v odstavci 3.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj:
PhDr. Bartoš, Ph.D., v. r.