Domény www.sbirka.cz a www.sbirka.com (dále jen „domény“) provozuje společnost TORI Soft spol. s r.o (dále jen „provozovatel“).

Struktura a obsah domén

Domény jsou rozděleny do dvou hlavních částí – NOVÉ PŘEDPISY a ARCHIV PŘEDPISŮ.

V části NOVÉ PŘEDPISY jsou bezplatně zveřejňovány právní předpisy vydané ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv za poslední čtyři týdny.

Část ARCHIV PŘEDPISŮ obsahuje platné předpisy z let 1945 až 1992 a všechny předpisy vydané ve Sbírce zákonů od roku 1993, včetně tzv. aktualizovaných znění, kde jsou novely jednotlivých předpisů zapracovány přímo do textu původního předpisu. Součástí ARCHIVU PŘEDPISŮ jsou rovněž předpisy vydávané ve Sbírce mezinárodních smluv, Cenovém věstníku a Finančním zpravodaji. ARCHIV PŘEDPISŮ je placenou službou, která je přístupná na základě znalosti přihlašovacího jména a hesla, které uživatel obdrží po odeslání objednávky a zaplacení příslušného poplatku, jehož výše je uvedena na stránce CENÍK. Zaplacením daného poplatku uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními a smluvními podmínkami.

Veškerá data umístěná na doménách jsou majetkem provozovatele a jsou chráněna autorským právem.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje vynaložit veškeré přiměřené úsilí pro zajištění provozuschopnosti domén a včasné aktualizace údajů v nich obsažených. Za případné závady znemožňující užívání domén či problémy s připojením k internetu, ani za případné chyby v textech však nenese odpovědnost.

Provozovatel se zavazuje, že údaje, které mu byly poskytnuty v objednávce, nezpřístupní třetím osobám. Výjimkou jsou zvláštní případy, jež upravují právní předpisy České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění uživatelů provést úpravy ve struktuře a obsahu svých domén. Rovněž je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění uživatele změnit výši cen za poskytované služby.

V případě porušení těchto obchodních a smluvních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění uživateli přístup k ARCHIVU PŘEDPISŮ zamezit, a to bez nároku na vrácení poplatku, který byl za službu zaplacen.

Práva a povinnosti uživatele

Zaplacením paušálního poplatku získává uživatel přístup k datům umístěným v ARCHIVU PŘEDPISŮ na příslušnou zvolenou dobu. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, získává uživatel jeden přístup. Jedním přístupem se rozumí, že uživateli je přiděleno jedno uživatelské jméno a heslo, které může použít pouze on sám a zavazuje se, že jej nesdělí žádné třetí osobě.

Uživatel je povinen poskytnout provozovateli v objednávce správné a pravdivé informace.

Data obsažená na doménách smí uživatel použít pouze pro svou vlastní potřebu a nesmí je poskytovat třetím osobám (za úplatu ani bezplatně). K jakémukoli jinému užití (včetně zveřejňování na jiných webových stránkách) je nutný písemný souhlas provozovatele.

Způsob objednávání a úhrada poskytovaných služeb

Přístup do ARCHIVU PŘEDPISŮ objednává uživatel prostřednictvím speciálního FORMULÁŘE. O jeho přijetí je uživatel informován automatickým e-mailem, který je zasílán na adresu uvedenou ve FORMULÁŘI. Prostřednictvím dalšího e-mailu nebo poštou obdrží zálohovou fakturu. Po jejím uhrazení a připsání příslušného poplatku na účet provozovatele je uživateli doporučeným dopisem zasláno přihlašovací jméno a heslo a daňový doklad. Na vlastní žádost lze poslední krok urychlit. Zákazníci s ročním a dvouletým předplatným jsou upozorněni na končící přístup e-mailem na adresu, kterou provozovateli poskytli.