Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Citace: 68/2015 Sb. Částka: 34/2015 Sb.
Na straně (od-do): 1034-1036 Rozeslána dne: 15. dubna 2015
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 16. března 2015 Datum účinnosti od: 1. července 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
221/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

68

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. března 2015

o stanovení seznamu speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku


Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví pro vojáky z povolání seznam speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výši stabilizačního příspěvku.


§ 2

Seznam speciálních odborností a činností

Speciálními odbornostmi a činnostmi nezbytnými pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie jsou

a)
výkon povolání lékaře nebo zubního lékaře, který je oprávněn k samostatnému výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

b)
výkon povolání farmaceuta, který získal nebo mu byla uznána odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,

c)
činnosti prováděné zdravotnickým nelékařským pracovníkem se specializovanou způsobilostí, který vykonává činnost podle zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání,

d)
výkon povolání veterinárního lékaře, který splňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání absolvováním magisterského studijního programu v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny v České republice nebo zahraničního vysokoškolského vzdělání, které je uznáno podle jiného právního předpisu nebo bylo uznáno za rovnocenné tomuto vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

e)
činnosti zajišťující centrální správu a provoz informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany,

f)
činnosti při řízení modernizace, nasazování a provozu informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií komunikačních a informačních systémů po celou dobu jejich existence,

g)
činnosti při řízení a výkonu služby týkající se tvorby záměrů výstavby a rozvoje, strategických koncepčních dokumentů, architektur a interoperability v oblasti informatizace Ministerstva obrany s vazbou na alianční systémy, systémy Evropské unie a veřejné správy nebo při zabezpečování výkonu kmitočtového managementu Ministerstva obrany na strategickém stupni řízení anebo při řízení projektování, koordinaci informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií České republiky, Evropské unie nebo Severoatlantické aliance po celou dobu jejich existence,

h)
činnosti zajišťující centrální bezpečnostní správu a dohled bezpečnostních systémů komunikačních a informačních systémů a kybernetickou obranu v Ministerstvu obrany,

i)
činnosti řízení bezpečnosti informací po celou dobu existence komunikačních a informačních systémů a provádění analýz rizik a kybernetických hrozeb, navrhování bezpečnostních opatření k ochraně komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany nebo činnosti řízení a výkonu služby při vývoji a zavádění prostředků kryptografické ochrany utajovaných informací v utajovaných informačních systémech Ministerstva obrany,

j)
činnosti výkonného vojenského letce podle § 2 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky č. 279/1999 Sb., který splnil rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie pro udělení 1. třídy nebo pro odbornost inspektora anebo získal obdobnou kvalifikaci v zahraničí,

k)
činnosti výkonného vojenského letce podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 279/1999 Sb., který splnil rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie pro udělení 1. třídy nebo pro odbornost inspektora anebo získal obdobnou kvalifikaci v zahraničí,

l)
činnosti výkonného vojenského letce podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 279/1999 Sb., který splnil rozsah odborných znalostí odbornosti inspektora nebo získal obdobnou kvalifikaci v zahraničí,

m)
činnosti řízení a výkonu služby týkající se výstavby, rozvoje, dozoru a kontroly funkčních systémů uspořádání letového provozu a poskytování letových navigačních služeb,

n)
činnosti příslušníka právní podpory, který splňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání absolvováním studijního oboru právo magisterského studijního programu právo a právní věda na vysoké škole v České republice nebo zahraničního vysokoškolského vzdělání, které bylo uznáno za rovnocenné tomuto vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo podle jiného právního předpisu, při sjednávání mezinárodních smluv a na ně navazujících dohod k vymezení postavení a činnosti ozbrojených sil při plnění mezinárodních závazků České republiky a při tvorbě právních předpisů,

o)
činnosti psychologa - příslušníka psychologické služby, který splňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání absolvováním magisterského studijního programu ve studijním oboru psychologie jednooborová a absolvoval doktorský studijní program v oblasti psychologie v České republice nebo v obou případech zahraniční vysokoškolské vzdělání, které bylo uznáno za rovnocenné tomuto vzdělání na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, anebo podle jiného právního předpisu,

p)
činnosti směřující k zabezpečení úkolů speciálních sil, které spočívají v provádění speciálních operací nebo ve výcviku a v přípravě k provádění speciálních operací,

q)
činnosti kriminalistického technika vykonávané příslušníkem Vojenské policie,

r)
činnosti příslušníka Vojenské policie při zpracovávání znaleckých posudků podle zákona o znalcích a tlumočnících,

s)
činnosti akademického pracovníka jmenovaného profesorem,

t)
činnosti akademického pracovníka jmenovaného docentem, který je garantem studijního programu nebo studijního oboru nebo který je zařazen na služebním místě vedoucího organizační jednotky vysoké školy,

u)
činnosti při ostraze a obraně areálu Pražského hradu a jiných objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta republiky a jeho hostů, nebo při organizaci a zajišťování vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta republiky,

v)
činnosti při komplexním řízení a velení

1.
organizačním útvarům Ministerstva obrany na služebních místech 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky-náčelník štábu, zástupce náčelníka Generálního štábu-Inspektor Armády České republiky, ředitele sekce, náčelníka Vojenské policie, nebo

2.
Vojenské kanceláři prezidenta republiky na služebním místě náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky nebo součástem Armády České republiky na služebních místech velitele Pozemních sil Armády České republiky a velitele Vzdušných sil Armády České republiky,

w)
činnosti při vyhodnocování krizových jevů v mezinárodní politice a zahraničně politických a bezpečnostních zájmů České republiky nebo při zastupování České republiky v nejvyšších vojenských orgánech NATO a Evropské unie na služebním místě vojenského představitele České republiky při NATO a Evropské unii, nebo

x)
komplexní řízení a velení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády České republiky (náčelník Generálního štábu Armády České republiky) nebo činnosti předsedy Vojenského výboru NATO (předseda výboru).


§ 3

Výše stabilizačního příspěvku

(1) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. t) nebo u) náleží stabilizační příspěvek ve výši 9 000 Kč měsíčně.

(2) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. c) až i) a k) až q) náleží stabilizační příspěvek ve výši 10 000 Kč měsíčně.

(3) Vojákovi ve speciální odbornosti podle § 2 písm. r) nebo s) náleží stabilizační příspěvek ve výši 11 000 Kč měsíčně.

(4) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. a), b), j), v) nebo w) náleží stabilizační příspěvek ve výši 14 000 Kč měsíčně.

(5) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu činností podle § 2 písm. x) náleží stabilizační příspěvek ve výši 21 000 Kč měsíčně.

(6) Vojákovi přísluší pouze jeden ze stabilizačních příspěvků podle odstavců 1 až 5, a to ten, který je při splnění stanovených podmínek pro něj nejvýhodnější.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.