Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování
Citace: 274/2015 Sb. Částka: 112/2015 Sb.
Na straně (od-do): 3474-3475 Rozeslána dne: 23. října 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 20. října 2015 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
234/2014 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

274

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2015

o stanovení diplomatických a konzulárních hodností
a postupu při jejich přiznávání a propůjčování


Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


§ 1

Diplomatické a konzulární hodnosti

(1) Pro státní zaměstnance v oboru služby "Zahraniční vztahy a služba9)" zařazené na služební místo nebo jmenované na služební místo v Ministerstvu zahraničních věcí (dále jen "stanovený obor služby") se užívají v souladu s mezinárodní praxí k výkonu služby v pořadí od nejnižší do nejvyšší diplomatické hodnosti

a)
atašé,

b)
III. tajemník,

c)
II. tajemník,

d)
I. tajemník,

e)
rada,

f)
rada-vyslanec,

g)
velvyslanec.

(2) Pro státní zaměstnance ve stanoveném oboru služby v konzulárních úřadech se v souladu s mezinárodní smlouvou2) užívají v pořadí od nejnižší do nejvyšší konzulární hodnosti

a)
konzulární jednatel pro hodnost atašé,

b)
vicekonzul pro hodnosti III. a II. tajemník,

c)
konzul pro hodnost I. tajemník a rada,

d)
generální konzul pro hodnosti rada-vyslanec a velvyslanec.


§ 2

Postup pro přiznávání diplomatických hodností

(1) Státní zaměstnanec ve stanoveném oboru služby může požádat služební orgán o přiznání diplomatické hodnosti.

(2) Splňuje-li státní zaměstnanec ve stanoveném oboru služby předpoklady a požadavky3) pro přiznání odpovídající diplomatické hodnosti, přizná mu služební orgán příslušnou hodnost.


§ 3

Postup při propůjčování diplomatických a konzulárních hodností

(1) V zájmu řádného plnění úkolů a ochrany státních zaměstnanců ve stanoveném oboru služby jim mohou být propůjčeny diplomatické a konzulární hodnosti na dobu vyslání k výkonu zahraniční služby.

(2) Diplomatická hodnost se propůjčuje i představenému, který vykonává službu v Ministerstvu zahraničních věcí, a to na dobu výkonu služby jako představený.

(3) Diplomatickou a konzulární hodnost propůjčuje služební orgán podle charakteristiky služebního místa.

(4) Dnem, kdy prezident republiky pověří státního zaměstnance ve stanoveném oboru služby funkcí mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky, se tomuto státnímu zaměstnanci současně propůjčuje diplomatická hodnost velvyslanec, pokud mu již tato hodnost nebyla dříve přiznána.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2015.


Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.


____________________________________________________________
1)
Bod 9 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby.
2)
Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
3)
§ 25 zákona o státní službě.