Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Citace: 306/2015 Sb. Částka: 130/2015 Sb.
Na straně (od-do): 4154-4160 Rozeslána dne: 25. listopadu 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 16. listopadu 2015 Datum účinnosti od: 1. prosince 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. vi § 9
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
13/1997 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
435/2012 Sb.; 374/2013 Sb.; 241/2014 Sb.;

Text předpisu:

306

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2015

o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)
pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,

b)
vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,

c)
způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.


§ 2

Vzory kupónů, jejich tvary, rozměry a umístění ve vozidle

(1) Vzory kupónů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Dvoudílný kupón je obdélník o rozměrech 63 x 102 mm. Oba díly kupónu jsou odděleny potištěným pruhem širokým 3 mm.

(3) První díly kupónů mají tvar čtverce o délce strany 63 mm. Druhé díly kupónů mají tvar obdélníku o rozměrech 63 x 36 mm.

(4) Na ročním kupónu je vyobrazen tvar kruhu, na měsíčním tvar čtverce a na desetidenním tvar trojúhelníku.

(5) První díl kupónu se nalepuje přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla nebo prvního motorového vozidla v jízdní soupravě na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.

(6) V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, první díl kupónu se nalepuje přímo v pravé přední části vozidla pevně spojené s jeho nosnými částmi. Kupón musí být umístěn tak, aby byl kontrolovatelný a aby byl chráněn před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.


§ 3

Prvky kupónů a jejich barevné provedení

(1) Na přední straně viditelné z vnitřní strany vozidla a na zadní straně viditelné z vnější strany vozidla prvních dílů kupónů jsou tyto prvky

a)
piktogram vozidla a údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,

b)
číslo označující rok platnosti,

c)
doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem "R", u měsíčních písmenem "M" a u desetidenních písmenem "D",

d)
na horní a obou bočních částech kupónů s platností na jeden měsíc a na deset dnů číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a na spodní části římské číslice I až XII pro vyznačení příslušného měsíce,

e)
symbol dopravní značky "dálnice",

f)
celoplošný ochranný násek,

g)
plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,

h)
originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,

i)
holografický stříbrný prvek, opticky variabilní barva a žlutý prvek vytištěný bezpečnostní barvou.

(2) Na přední straně prvních dílů kupónů je dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo, rámeček pro zápis státní poznávací značky silničního motorového vozidla (dále jen "registrační značka") s písmeny "RZ", text "1. DÍL", "MĚSÍC" a "DEN".

(3) Na přední straně druhých dílů kupónů jsou tyto prvky

a)
piktogram vozidla a údaj o hmotnostní kategorii vozidla, pro které jsou kupóny určeny,

b)
číslo označující rok platnosti,

c)
doba platnosti, která je u ročních kupónů vyznačena písmenem "R", u měsíčních písmenem "M" a u desetidenních písmenem "D",

d)
nápis "KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ÚHRADU POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ ZPOPLATNĚNÉ POZEMNÍ KOMUNIKACE",

e)
symbol dopravní značky "dálnice",

f)
plošky tištěné metalickou barvou v irisovém přechodu,

g)
originální rastry ve dvou barvách, v jedné z nich ochranný irisový přechod barev,

h)
holografický stříbrný prvek a opticky variabilní barva,

i)
dvoupísmenná série, šestimístné pořadové číslo, rámeček pro zápis registrační značky s písmeny "RZ" a text "2. DÍL".

(4) Na zadní straně druhého dílu je vytištěn EAN kód, QR kód, logo SFDI, piktogram vozidla symbolizující hmotnostní kategorii vozidla, nápis "2. DÍL" a vysvětlující texty k používání druhého dílu kupónu ve třech jazykových verzích. V horní části je údaj o době platnosti a hmotnostní kategorii.

(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů na

a)
kalendářní rok barvy červená a oranžová,

b)
jeden měsíc barvy modrá a zelená,

c)
deset dnů barvy oranžová a žlutá.


§ 4

Způsob vyplňování kupónů a vyznačování začátku
jejich platnosti

(1) Údaj o registrační značce se vyplní na obou dílech kupónu v místech k tomu určených. Údaj se vyplní čitelně a tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný.

(2) Případná změna registrační značky vozidla nemá vliv na platnost kupónu.

(3) Vyznačení doby platnosti kupónů prokazujících zaplacení poplatku na jeden měsíc nebo deset dnů provádí prodejce při prodeji děrovacími kleštěmi na prvních dílech kupónů v místě určeném pro vyznačení příslušného měsíce a dne [§ 3 odst. 1 písm. d)].


§ 5

Způsob evidence kupónů

Kupóny se evidují podle doby jejich platnosti a podle dvoupísmenných sérií a šestimístných pořadových čísel. V evidenci se zachycují veškeré přijaté, vydané, prodané a vrácené kupóny. Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.


§ 6

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku

Pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku, jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.


§ 7

Přechodné ustanovení

Platnost kupónů vzoru 2015 vydaných podle vyhlášky č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb. a vyhlášky č. 241/2014 Sb., není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2016 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2016.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1.
Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

2.
Vyhláška č. 374/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3.
Vyhláška č. 241/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.


§ 9

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2015, s výjimkou přílohy č. 2, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

(2) Příloha č. 3 pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2015.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.


Vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)