Ročník 2015
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Citace: 11/2015 Sb.m.s. Částka: 5/2015 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 234-2678 Rozeslána dne: 20. února 2015
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 1. února 2014 Datum vstupu v platnost: 1. ledna 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
64/1987 sB.
Předpis ruší:

Text předpisu:

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

o vyhlášení přijetí změn a doplňků
"Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů"
a
"Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2013 a 2014 byly vypracovány návrhy změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)1).

Změny a doplňky "Přílohy A" a "Přílohy B" vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2015 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Platnost "Přílohy A" a "Přílohy B" ve znění změn přijatých v letech 2011 a 2012, vyhlášených pod č. 8/2013 Sb. m. s., končí dnem 30. června 2015, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
"
Anglické znění "Přílohy A" a "Přílohy B" a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijatá v Ženevě dne 30. září 1957, byla vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.