Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Citace: 22/2016 Sb. Částka: 8/2016 Sb.
Na straně (od-do): 182-187 Rozeslána dne: 25. ledna 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 14. ledna 2016 Datum účinnosti od: 1. února 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
114/1992 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

22

VYHLÁŠKA

ze dne 14. ledna 2016

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny (dále jen "národní přírodní rezervace").

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

a)
přirozených lesních ekosystémů bučin a

b)
biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku drobnolistého (Epipactis microphylla), včetně jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Libereckého kraje, v katastrálních územích Machnín a Kryštofovo údolí. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

a)
povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2),

b)
upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

c)
provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, nebo

d)
povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do území.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2016.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 22/2016 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 22/2016 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)