Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Citace: 172/2016 Sb. Částka: 66/2016 Sb.
Na straně (od-do): 2834-2842 Rozeslána dne: 8. června 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 11. května 2016 Datum účinnosti od: 1. října 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
134/2016 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

172

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. května 2016

o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona
o zadávání veřejných zakázek


Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a)
finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky,

b)
částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.


§ 2

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky

(1) Není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

a)
3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"); to neplatí pro zadavatele působícího v oblasti obrany v případech uvedených v písmeni b) bodě 1,

b)
5 706 000 Kč pro zadavatele podle

1.
§ 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působícího v oblasti obrany, pokud předmět veřejné zakázky nezahrnuje výrobky uvedené v příloze k tomuto nařízení,

2.
§ 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

3.
§ 4 odst. 2 zákona, nebo

4.
§ 4 odst. 5 zákona.

(2) Finanční limit pro určení nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky nebo pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.


§ 3

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby

(1) Není-li v odstavcích 2 až 4 stanoveno jinak, činí finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby

a)
3 686 000 Kč pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona,

b)
5 706 000 Kč pro zadavatele podle

1.
§ 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona,

2.
§ 4 odst. 2 zákona, nebo

3.
§ 4 odst. 5 zákona.

(2) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby v případě sektorové veřejné zakázky nebo v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti činí 11 413 000 Kč.

(3) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky, která je koncesí na služby, činí 142 668 000 Kč.

(4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném režimu činí 20 478 000 Kč, s výjimkou

a)
sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 27 305 000 Kč,

b)
koncese na služby, u které činí 142 668 000 Kč.


§ 4

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce

Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 142 668 000 Kč.


§ 5

Částka pro účely možnosti vyčlenění části veřejné zakázky

Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona, činí

a)
2 184 000 Kč v případě dodávek nebo služeb,

b)
27 305 000 Kč v případě stavebních prací.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Šlechtová v. r.


____________________________________________________________
1)
Čl. 4 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES.
Čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.
Čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Sdělení Komise - Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU.
Sdělení Komise - Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES.
2)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2171 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.


Příloha k nařízení vlády č. 172/2016 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)