Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona
Citace: 245/2016 Sb. Částka: 96/2016 Sb.
Na straně (od-do): 3640-3690 Rozeslána dne: 29. července 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 13. července 2016 Datum účinnosti od: 29. července 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
242/2016 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

245

VYHLÁŠKA

ze dne 13. července 2016

k provedení některých ustanovení celního zákona


Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


§ 1

Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové
a statistické účely

Doplňující náležitosti celního prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) pro celní, daňové a statistické účely jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající
výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy

Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu
pro zajištění cla mimo celní režim tranzitu

(1) Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Náležitosti a vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Záruční doklad má rozměry 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu záručního dokladu se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Záruční doklad obsahuje název nebo značku tiskárny, označení záručního dokladu a jedinečné evidenční číslo.


§ 4

Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla
celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení

(1) Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.


§ 5

Náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty

(1) Vzor osvědčení uživatele souborné jistoty mimo celní režim tranzitu (dále jen "osvědčení uživatele souborné jistoty") je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Osvědčení uživatele jistoty má rozměry 297 x 210 mm a je opatřeno gravírovaným podtiskem v barvě zelené, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu osvědčení se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny, označení osvědčení a jedinečné evidenční číslo.


§ 6

Náležitosti a vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti
poskytnout jistotu

(1) Vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu mimo celní režim tranzit (dále jen "osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu") je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu má rozměry 297 x 210 mm a je opatřeno gravírovaným podtiskem v barvě modré, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu osvědčení se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Osvědčení obsahuje název nebo značku tiskárny, označení osvědčení a jedinečné evidenční číslo.


§ 7

Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie

Výše nákladů, které vzniknou správci cla v souvislosti s rozhodnutím týkajícím se závazné informace o sazebním zařazení nebo s rozhodnutím týkajícím se závazné informace o původu zboží podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), se stanoví součtem paušálních nákladů za jednotlivé standardní operační postupy a ostatní laboratorní výkony, které správce daně v souvislosti s těmito rozhodnutími provedl. Tyto paušální náklady jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.


§ 8

Podmínky provádění celního řízení mimo prostor správce cla
nebo celní prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla
pro veřejnost a způsob určení výše nákladů za toto provedení

(1) Celní řízení se provede mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor za podmínky, že

a)
v době navržené žadatelem jsou potřebné podklady, zboží a případně dopravní prostředek, v němž se zboží dopravuje, připraveny tak, aby bylo možno celní řízení a kontrolu zboží bezodkladně zahájit a bez průtahů ukončit,

b)
provedení celního řízení mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor je odůvodněno hospodárností, zejména usnadní-li dopravu a kontrolu zboží, nebo je-li to jinak naléhavé, nebo

c)
provedení celního řízení mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor nebrání provozní podmínky správce cla.

(2) Za celní řízení provedené na žádost mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor se stanoví náklady správce cla za každých započatých 15 minut celního řízení a cesty nutné k dostavení se na místo provádění celního řízení a zpět

a)
v úředních hodinách správce cla ve výši 100 Kč,

b)
v pracovních dnech mimo úřední hodiny správce cla ve výši 150 Kč, nebo

c)
ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu ve výši 200 Kč.

(3) Náklady správce cla za celní řízení provedené na žádost mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor jsou také

a)
náklady správcem cla prokázaných jízdních výdajů, nebo

b)
náhrada za používání silničních motorových vozidel správce cla při pracovních cestách.

(4) Náklady správce cla za celní řízení provedené mimo prostor správce cla nebo mimo celní prostor se nestanoví, pokud toto provedení spočívá v provedení kontroly zboží

a)
na místě předem schváleném jako místo pro předložení zboží nebo pro dočasné uskladnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), nebo

b)
v případě, kdy správce cla stanovil upuštění od povinnosti předložit zboží podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

(5) Za celní řízení provedené na žádost v prostorách správce cla nebo v celním prostoru mimo úřední hodiny správce cla se stanoví náklady správce cla za každých započatých 15 minut celního řízení

a)
v pracovních dnech ve výši 150 Kč, nebo

b)
ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu ve výši 200 Kč.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.


____________________________________________________________
1)
Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 ze dne 6. května 2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.
Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla.
Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (přepracované znění).
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 245/2016 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)