Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby
Citace: 188/2017 Sb. Částka: 68/2017 Sb.
Na straně (od-do): 1940-1946 Rozeslána dne: 30. června 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum přijetí: 27. června 2017 Datum účinnosti od: 1. července 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
150/2017 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

188

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby


Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 32 odst. 5 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě):


§ 1

Obsah, rozsah a způsob provedení zkoušky zakončující
vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

(1) Zkouška zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby (dále jen "zkouška"), konaná osobou přijatou v ministerstvu do služebního poměru na služební místo určené k přípravě k výkonu zahraniční služby (dále jen "zkoušený"), zahrnuje písemnou a ústní část.

(2) Písemná část zkoušky se koná formou vypracování a obhajoby závěrečné práce na zadané téma z oblasti zahraničních vztahů a služby v rozsahu minimálně 20 stran. Závěrečná práce se odevzdává v listinné a v elektronické podobě. Obhajoba závěrečné práce se koná nejdříve 14 dnů po jejím odevzdání. K závěrečné práci vypracuje posudek každý člen tříčlenné zkušební komise. Posudky v elektronické a listinné podobě se zkoušenému předají nejpozději 7 dnů před konáním obhajoby. Pokud zkušební komise dospěje k závěru, že závěrečná práce je způsobilá k obhajobě, doporučí práci k ústní obhajobě; v opačném případě závěrečnou práci vrátí zkoušenému k přepracování. Vrátit závěrečnou práci k přepracování lze pouze jednou.

(3) Ústní část zkoušky se koná formou odpovědí na 3 zkušební otázky, které si zkoušený vylosuje ze seznamu 45 zkušebních otázek rozdělených po 15 otázkách do 3 tematických okruhů, a to okruhu politického, okruhu právního a konzulárního a okruhu ekonomického, zahrnujícího i veřejnou diplomacii, kulturu a diplomatický protokol. Z každého tematického okruhu si zkoušený vylosuje 1 zkušební otázku. Zkouška trvá zpravidla 60 minut. Zkoušce předchází příprava, která trvá nejméně 15 minut, nejvíce však 30 minut.


§ 2

Hodnocení zkoušky

(1) Každá část zkoušky se hodnotí samostatně.

(2) Zkoušený, který úspěšně obhájí závěrečnou práci, se v písemné části zkoušky hodnotí výrokem "vyhověl"; v opačném případě se hodnotí výrokem "nevyhověl".

(3) Zkoušený se dále v písemné části zkoušky hodnotí výrokem "nevyhověl", pokud

a)
neodevzdá ve stanovené lhůtě závěrečnou práci, popřípadě přepracovanou závěrečnou práci,

b)
přepracovaná závěrečná práce není na základě závěru zkušební komise způsobilá k obhajobě,

c)
od obhajoby závěrečné práce, popřípadě přepracované závěrečné práce odstoupí, nebo

d)
se k obhajobě závěrečné práce, popřípadě přepracované závěrečné práce bez řádné omluvy nedostaví.

(4) Zkoušený, který se v ústní části zkoušky hodnotí výrokem "vyhověl" alespoň u 2 ze 3 vylosovaných zkušebních otázek, se v ústní části zkoušky celkově hodnotí výrokem "vyhověl"; v opačném případě se hodnotí výrokem "nevyhověl".

(5) Zkoušený se dále v ústní části zkoušky hodnotí výrokem "nevyhověl", pokud

a)
v průběhu ústní části zkoušky použije nedovolenou pomůcku,

b)
od ústní části zkoušky odstoupí, nebo

c)
se k ústní části zkoušky bez řádné omluvy nedostaví.

(6) Zkušební komise učiní o tom, že nastala skutečnost podle odstavce 3 nebo 5, záznam do protokolu o průběhu zkoušky.

(7) Zkouška je vykonána úspěšně, jestliže je zkoušený hodnocen výrokem "vyhověl" v písemné i ústní části zkoušky. Vzor osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Vzor zprávy o neúspěšném vykonání zkoušky je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Organizace zkoušky

(1) Zkoušený koná obhajobu závěrečné práce a ústní část zkoušky zpravidla v jednom dni v místě, kde zasedá zkušební komise.

(2) V případě vrácení závěrečné práce k přepracování lze přepracovanou závěrečnou práci odevzdat nejdříve za 30 dnů po jejím vrácení k přepracování a nejpozději 30 dnů před uplynutím jednoho roku od přijetí do služebního poměru. Pro odevzdání přepracované závěrečné práce platí obdobně ustanovení § 1 odst. 2.

(3) V případě hodnocení ústní části zkoušky výrokem "nevyhověl" lze tuto část zkoušky opakovat pouze jednou, a to nejdříve za 30 dnů.

(4) V případě, že je zkoušený při obhajobě závěrečné práce nebo přepracované závěrečné práce hodnocen výrokem "nevyhověl", lze obhajobu opakovat pouze jednou, a to nejdříve za 7 dnů.

(5) Zkoušený může při ústní části zkoušky používat nekomentované úplné znění mezinárodních smluv, právních předpisů nebo služebních předpisů.

(6) Zkušební komise vyhotoví o průběhu zkoušky protokol, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Zkušební komise seznámí zkoušeného s hodnocením zkoušky nebo její části bezprostředně po jejím vykonání.

(7) Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky nebo zpráva o neúspěšném vykonání zkoušky se zkoušenému předá ve lhůtě 3 pracovních dnů od vykonání zkoušky.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Ministr:
PhDr. Zaorálek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 188/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 188/2017 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 188/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)