Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
Citace: 582/2020 Sb. Částka: 238/2020 Sb.
Na straně (od-do): 6668-6670 Rozeslána dne: 31. prosince 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Český telekomunikační úřad
Datum přijetí: 21. prosince 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
127/2005 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

582

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2020

o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje


Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb. a zákona č. 311/2019 Sb., k provedení § 66a odst. 5 zákona o elektronických komunikacích:


§ 1

(1) Informace pro zajištění srovnávacího nástroje předává podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen "povinný subjekt") Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen "Úřad") k těmto druhům služeb pro spotřebitele:

a)
mobilní volání, kterým se rozumí hlasová komunikační služba, textová zpráva SMS a datová služba v mobilním telefonním přístroji zpoplatňované jak paušální částkou, tak s využitím předplacených karet,

b)
mobilní internet, kterým se rozumí mobilní datová služba jiná než uvedená v písmenu a) zpoplatňovaná jak paušální částkou, tak s využitím předplacených karet,

c)
volání v pevném místě, kterým se rozumí hlasová komunikační služba poskytovaná prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě s využitím geografických i negeografických čísel,

d)
internet v pevném místě, kterým se rozumí datová služba poskytovaná prostřednictvím kabelových i bezdrátových sítí, včetně mobilních sítí, pokud je mobilita služby omezena,

e)
televize, kterou se rozumí služba šíření televizního vysílání prostřednictvím kabelových i bezdrátových sítí poskytovaná za úplatu.

(2) Povinný subjekt předává Úřadu rovněž informaci o nabídce, jejíž součástí je alespoň 1 ze služeb podle odstavce 1 v kombinaci s jinou službou, službami nebo jiným plněním (dále jen "balíček").

(3) Podrobný rozsah informací předávaných podle odstavců 1 a 2 je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

(1) Povinný subjekt předává Úřadu informace podle § 1 vyplněním formuláře dostupného na serveru provozovaném Úřadem nebo nahráním CSV souboru v šabloně dostupné na tomto serveru.

(2) Přístupové údaje pro přístup k serveru poskytne Úřad po registraci povinného subjektu.

(3) Povinný subjekt předává informace podle § 1 nejpozději do jednoho měsíce od jejich změny.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Předsedkyně Rady:
Mgr. Ing. Továrková v. r.


Příloha k vyhlášce č. 582/2020 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)