Sbírka § Virtuální kolekce - BEZPEČNOST PRÁCE

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Bezpečnost práce

Datum poslední aktualizace: 1. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
50/1978 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
85/1978 Sb. Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
18/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
21/1979 Sb. Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
48/1982 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
91/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
398/2001 Sb. Vyhláška o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
73/2010 Sb. Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
266/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
291/2015 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Další předpisy, vydané na základě jiných zákonů:
20/1989 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
14/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské sociální chartě
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. (sněm. tisk č. 217):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 159/1992 Sb. zákona 174/1968 Sb. (sněm. tisk č. 550):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 47/1994 Sb. zákona 174/1968 Sb. (sněm. tisk č. 547):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 253/2005 Sb. zákona 174/1968 Sb. (sněm. tisk č. 686):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o inspekci práce 251/2005 Sb. (sněm. tisk č. 685):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 309/2006 Sb. (sněm. tisk č. 1155):