Sbírka § Virtuální kolekce - DAŇ Z PŘÍJMU

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Daň z příjmu

Datum poslední aktualizace: 13. listopadu 2020
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů
146/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
238/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek

593/1992 Sb. Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

159/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
461/2020 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Pokyny a jiné předpisy z Finančního zpravodaje, vydané na základě 586/1992 Sb.:
15/1996 Fz. Pokyn č. D-135 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob při výpočtu výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty
24/1996 Fz. Pokyn č. D-136 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
24/1993 Fz. Opatření ke zdaňování úroků v mezibankovních úvěrových operacích
50/1993 Fz. Rozhodnutí o prominutí nedoplatků daně z objemu mezd a odměn a souvisejícího příslušenství za rok 1992
56/1993 Fz. Výklad ke zdaňování zahraničních subjektů z příjmů za tzv. licenční a jim podobné poplatky
57/1993 Fz. Postup při zdaňování subjektů se sídlem či bydlištěm v cizině
71/1993 Fz. Sdělení k poskytování motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k použití pro služební i soukromé účely
7/1994 Fz. Sdělení k úrokům z prodlení a ke smluvním pokutám
11/1994 Fz. Pokyn D-67 o uplatňování výdajů (nákladů) na spotřebované pohonné hmoty u zvláštních motorových vozidel a při jízdě motorových vozidel ve specifických podmínkách za zdaňovací období 1993
12/1994 Fz. Sdělení ke zdaňování odměn vyplácených znalcům a tlumočníkům za znalecké posudky a tlumočnické úkony
25/1994 Fz. Pokyn D-65 o odpisování základního stáda, tažných zvířat a plemenných a dostihových koní pro účely stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období 1993
31/1994 Fz. Pokyn D-73 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
32/1994 Fz. Pokyn D-74 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění platném v roce 1993
34/1994 Fz. Sdělení k vymezení pojmu Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství pro účely daně z příjmů fyzických osob
35/1994 Fz. Pokyn D-71 o zdaňování příjmů fyzických osob z nájemného
36/1994 Fz. Pokyn D-72 k postupu při převodu z podvojného na jednoduché účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob
47/1994 Fz. Pokyn D-76 o zdaňování příjmů fyzických osob z pronájmu nebytových prostor
48/1994 Fz. Pokyn D-79 k jednotnému postupu při zdaňování příjmů výkonných umělců
49/1994 Fz. Pokyn D-80 o zdaňování příjmů z cenných papírů u daně z příjmů fyzických osob
50/1994 Fz. Dodatek ke Sdělení k vymezení pojmu Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
73/1994 Fz. Pokyn č. D-87 k postupu při podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob státních podniků, u nichž byla poslední část majetku převedena FNM na nabyvatele bezúplatně
78/1994 Fz. Pokyn č. D-83 k jednotnému postupu při ocenění bezúplatně nabytých akcií obcemi, pro účely daně z příjmů právnických osob
79/1994 Fz. Pokyn č. D-85 k prokazování náhrad a výdajů, které hradí zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce v roce 1993 pro účely daní z příjmů
85/1994 Fz. Pokyn č. D-90 k postupu při zjišťování daňového domicilu
87/1994 Fz. Sdělení k aplikaci zákona o daních z příjmů, týkající se příspěvků za převzetí úkolů při poskytování sociálních služeb organizacemi a občany
88/1994 Fz. Pokyn č. D-91 k uplatňování daňových smluv při zdaňování výnosů ze zaknihovaných cenných papírů
94/1994 Fz. Sdělení k postupu účtování prodeje cenných papírů se zpětným nákupem (repro operací) v bankách v roce 1994
110/1994 Fz. Pokyn č. D-97 k postupu při vymáhání nedoplatku daní (odvodů) nebo vrácení přeplatku daní (odvodů) za státní podniky privatizované formou prodeje prostřednictvím Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR
111/1994 Fz. Pokyn č. D-98 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
112/1994 Fz. Pokyn č. D-99 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994
27/1995 Fz. Pokyn D-115 k jednotnému postupu při převodu elektrických a plynovodních přípojek pro účely daně z příjmů a daně darovací ve zdaňovacím období roku 1994 a 1995
28/1995 Fz. Pokyn D-116 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn č. D-98
29/1995 Fz. Pokyn D-117 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném pro rok 1994, kterým se mění Pokyn č. D-99
62/1995 Fz. Pokyn č. D-129 - Výklad k daňovému posuzování jednotného pracovního oblečení poskytovaného zaměstnancům
80/1995 Fz. Pokyn č. D-132 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6/1997 Fz. Pokyn č. D-148 - Stanovení jednotných kursů dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
7/1997 Fz. Pokyn č. D-151 k zajištění jednotného postupu při uplatňování ş 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.
8/1997 Fz. Pokyn č. D-152 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1996
9/1997 Fz. Pokyn č. D-153 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.
20/1997 Fz. Pokyn č. D-154 k postupu při zdaňování daňových nerezidentů u příjmů souvisejících s činnostmi podle ş 22 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů
6/1998 Fz. Pokyn č. D-174 k postupu při ročním zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti při mezinárodním pronájmu pracovní síly
8/1998 Fz. Pokyn č. D-176 - Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1997 dle § 38 zákona Č. 586/1992, o daních z příjmů, v platném znění
21/1998 Fz. Pokyn č. D-179 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
22/1998 Fz. Pokyn č. D-180 k zajištění jednotného postupu při uplatňování § 6 odst. 9 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 210/1997 Sb.
23/1998 Fz. Účtování bonifikací k návratným finančním výpomocím poskytnutým na hmotný investiční majetek
48/1998 Fz. Pokyn č. RS - 7 - k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydané pod č.j. MF ČR 111/74200/1997
54/1998 Fz. Sdělení k uplatňování úroků z úvěrů použitých poplatníkem na financování bytových potřeb
74/1998 Fz. Pokyn č. D - 183 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
11/1999 Fz. Pokyn č. D-187 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1998
19/1999 Fz. Pokyn č. D-190 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.
24/1999 Fz. Sdělení k uplatňování úroků z úvěrů použitých poplatníkem na financování bytových potřeb po 1. 1. 1999
40/1999 Fz. Pokyn č. D-199 Závazný výklad o způsobu vybírání srážkové daně z úrokových příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 2, § 17 odst. 3, § 2 odst. 3 a § 17 odst.4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí státem Česká republika
6/2000 Fz. Pokyn č. D - 203 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1999
7/2000 Fz. Pokyn č. D - 204. Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1999 dle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
6/2001 Fz. Pokyn č. D - 221 O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2000
7/2001 Fz. Pokyn č. D - 222 Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2000
9/2001 Fz. Pokyn č. D - 223 K jednotnému postupu při uplatňování příspěvku na další hlavní jídlo u zaměstnavatelů
11/2001 Fz. Sdělení k uplatňování plateb příspěvků účastníka penzijní připojištění se státním příspěvkem
59/2001 Fz. Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
8/2002 Fz. Pokyn č. D - 230 - O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2001
9/2002 Fz. Pokyn č. D - 231 - Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2001
3/2003 Fz. Pokyn č. D - 250 - Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2002 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
4/2003 Fz. Pokyn č. D - 249 - O průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 2002
13/2003 Fz. Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2002 - opravené tiskopisy

Další pokyny z Finančního zpravodaje, vydané na základě jiných zákonů:
8/1995 Fz. Pokyn č. D-108 k účtování o postoupených pohledávkách a o vydaných majetkových podílech v nižší než nominální hodnotě a ke zdaňování příjmů z nich plynoucích
17/1995 Fz. Pokyn č. D-110 o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinost ověření své účetní závěrky auditorem
41/1995 Fz. Pokyn č. D-120 o prominutí daně a daňového penále u daní z příjmů
7/1998 Fz. Pokyn č. D-175 o průměrných cenách pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmů za zdaňovací období roku 1997
12/1999 Fz. Pokyn č. D-188 - Stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 1998

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o dani z příjmu 586/1992 Sb. (sněm. tisk č. 100):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu 593/1992 Sb. (sněm. tisk č. 158)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (sněm. tisk č. 222)