Sbírka § Virtuální kolekce - SPOTŘEBNÍ DAŇ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Spotřební daň

Datum poslední aktualizace: 26. března 2019
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
370/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí
413/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
468/2003 Sb. Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
237/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
275/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen
313/2005 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením
34/2007 Sb. Vyhláška o značkování některých dalších minerálních olejů
61/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
176/2017 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
82/2019 Sb. Vyhláška o tabákových nálepkách

587/1992 Sb. Zákon o spotřebních daních - zrušen k 1.1.2004
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
414/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků

136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

61/1997 Sb. Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
150/2008 Sb. Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Pokyny a jiné předpisy z Finančního zpravodaje, vydané na základě 587/1992 Sb.:
54/1995 Fz. Pokyn č. D-126 k postupu při podání žádosti o povolení výroby bionafty
51/1996 Fz. Pokyn č. D-145 k postupu v systému podvojného účetnictví pro podnikatele při zúčtování vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla
59/1997 Fz. Pokyn č. D-158, kterým se mění pokyn č. D-126
50/1999 Fz. Pokyn č. D-201 - Postup při vracení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv spotřebovaných pro výrobu tepla
51/2001 Fz. Sdělení - Přepočet měrných jednotek při uplatňování spotřební daně u technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a automobilových plastických maziv od 1. července 2001
6/2002 Fz. Pokyn č. D - 228 - Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení
43/2002 Fz. Upozornění na vydání nového tiskopisu ke spotřebním daním
6/1/2001 Cv. Sdělení k předkládání návrhů na stanovení pevných cen tabákových výrobků

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebních daních 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 98):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 199/1993 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 403):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 325/1993 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 619):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 260/1994 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 1173):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 148/1995 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 1676):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 61/1997 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 46):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 303/1997 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 258):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 129/1999 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 80):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 22/2000 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 367):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 141/2001 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 650):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 262/2001 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 786):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 255/2001 Sb. zákona 587/1992 Sb. (sněm. tisk č. 1306):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebních daních 353/2003 Sb. (sněm. tisk č. 317):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 354/2003 Sb. o souvisejících novelách (sněm. tisk č. 318):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 575/2006 Sb. zákona o spotřebních daních 353/2003 Sb. (sněm. tisk č. 041):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 136/1994 Sb. (sněm. tisk č. 929) není k dispozici
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 95/1996 Sb. zákona 136/1994 Sb. (sněm. tisk č. 1947):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 304/2000 Sb. zákona 136/1994 Sb. (sněm. tisk č. 586):