Sbírka § Virtuální kolekce - ENERGETIKA

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Energetika

Datum poslední aktualizace: 10. ledna 2023
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)


Číslo Titul
406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií
63/2002 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
118/2013 Sb. Vyhláška o energetických specialistech
319/2019 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
38/2022 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
264/2022 Sb. Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
284/2022 Sb. Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
223/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie
224/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
225/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
540/2005 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice
478/2006 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
545/2006 Sb. Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
280/2007 Sb. Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
19/2010 Sb. Vyhláška o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
79/2010 Sb. Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
80/2010 Sb. Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
401/2010 Sb. Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
62/2011 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
108/2011 Sb. Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
30/2012 Sb. Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy
62/2012 Sb. Vyhláška o regulačním výkaznictví
344/2012 Sb. Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
345/2012 Sb. Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
387/2012 Sb. Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
452/2012 Sb. Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
194/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství
195/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
196/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství
262/2015 Sb. Vyhláška o regulačním výkaznictví
349/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
392/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
405/2015 Sb. Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
408/2015 Sb. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
8/2016 Sb. Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
16/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
200/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015
404/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
359/2020 Sb. Vyhláška o měření elektřiny
207/2021 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
262/2022 Sb. Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie
298/2022 Sb. Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
333/2022 Sb. Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu
407/2022 Sb. Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
463/2022 Sb. Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
463/2022 Sb. Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
5/2023 Sb. Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
36/2023 Sb. Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů


165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
140/2009 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
418/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
316/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012
355/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
338/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014
231/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015
283/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
390/2015 Sb. Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
402/2015 Sb. Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
404/2015 Sb. Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
9/2016 Sb. Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
37/2016 Sb. Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
311/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017
311/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
214/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
245/2019 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020
383/2020 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
68/2022 Sb. Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
72/2022 Sb. Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
79/2022 Sb. Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
166/2022 Sb. Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
189/2022 Sb. Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
236/2022 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst.3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
300/2022 Sb. Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
328/2022 Sb. Vyhláška o zárukách původu energie
470/2022 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o hospodaření energií 406/2001 Sb. (sněm. tisk č. 494)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu energetického zákona 458/2000 Sb. (sněm. tisk č. 535)