Sbírka § Virtuální kolekce - KATASTR NEMOVITOSTÍ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Katastr nemovitostí

Datum poslední aktualizace: 3. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
344/1992 Sb. Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) - zrušen k 1.1.2014

265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem - zrušen k 1.1.2014
256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
357/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

359/1992 Sb. Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
482/2009 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2010
90/2013 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013

200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
10/2004 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
263/2005 Sb. Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
430/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
233/2010 Sb. Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce
81/2014 Sb. Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
13/2014 Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů