Sbírka § Virtuální kolekce - OBCHODNÍ PRÁVO

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Občanské a obchodní právo

Datum poslední aktualizace: 10. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
513/1991 Sb. Obchodní zákoník - zrušen k 1.1.2014
1/2000 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu

40/1964 Sb. Občanský zákoník - zrušen k 1.1.2014
89/2012 Sb. Občanský zákoník
351/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
364/2013 Sb. Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
366/2013 Sb. Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
453/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

77/1997 Sb. Zákon o státním podniku

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

176/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o obchodní arbitráži

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o státním podniku 77/1997 Sb. (sněm. tisk č. 23):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 103/2001 Sb. zákona 77/1997 Sb. (sněm. tisk č. 652):