Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Odpady

Datum poslední aktualizace: 23. května 2019
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
352/2005 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
428/2009 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
429/2009 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona o odpadech 185/2001 Sb. (sněm. tisk č. 705)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 477/2001 Sb. (sněm. tisk č. 962)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 76/2002 Sb. (sněm. tisk č. 960)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 275/2002 Sb. (sněm. tisk č. 1116)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 320/2002 Sb. (sněm. tisk č. 1160)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 188/2004 Sb. (sněm. tisk č. 357)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 7/2005 Sb. (sněm. tisk č. 693)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 314/2006 Sb. (sněm. tisk č. 1087)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 25/2008 Sb. (sněm. tisk č. 296)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 34/2008 Sb. (sněm. tisk č. 277)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona o odpadech 383/2008 Sb. (sněm. tisk č. 367)