Sbírka § Virtuální kolekce - POŽÁRNÍ OCHRANA

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Požární ochrana

Datum poslední aktualizace: 1. září 2018
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně
34/1986 Sb. Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
202/1999 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
87/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně
246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky
23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
69/2014 Sb. Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
380/2002 Sb. Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
281/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst.3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury


B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o požární ochraně 133/1985 Sb. (sněm. tisk č. 120)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru ČR 238/2000 Sb. (sněm. tisk č. 544)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákonů o integrovaném záchranném systému a o krizovém řízení 239/2000 Sb. a 240/2000 Sb. (sněm. tisk č. 447)