Sbírka § Virtuální kolekce - PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Provoz na pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 27. listopadu 2020
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (k základním zákonům)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

16/1993 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční
488/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
175/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
478/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
522/2006 Sb. Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
122/2014 Sb. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
264/2009 Sb. Nařízení vlády o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů
284/2011 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
240/2014 Sb. Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
240/2015 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
480/2020 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
205/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
167/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
31/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů
32/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
277/2004 Sb. Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
3/2007 Sb. Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému
124/2007 Sb. Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče
82/2012 Sb. Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
41/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
209/2018 Sb. Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
245/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
355/2006 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
168/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
133/2010 Sb. Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel
211/2018 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona o silniční dopravě 111/1994 Sb. (sněm. tisk č. 799)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona 12/1997 Sb. (sněm. tisk č. 41)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona 13/1997 Sb. (sněm. tisk č. 43)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona 168/1999 Sb. (sněm. tisk č. 150)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona 247/2000 Sb. (sněm. tisk č. 545)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona 361/2000 Sb. (sněm. tisk č. 477)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu základního zákona 56/2001 Sb. (sněm. tisk č. 666)