Sbírka § Virtuální kolekce - ŠKOLSTVÍ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Školství

Datum poslední aktualizace: 1. října 2020
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
343/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
274/2016 Sb. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství
275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
276/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
278/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

306/1999 Sb. Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

109/2002 Sb. Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
458/2005 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
60/2006 Sb. Vyhláška o postupu při zjišťování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech o školení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků)
438/2006 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
460/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
213/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství
193/2005 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
298/2005 Sb. Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
24/2018 Sb. Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce
306/2020 Sb. Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
10/2005 Sb. Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
12/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
13/2005 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
16/2005 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku
17/2005 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
33/2005 Sb. Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
47/2005 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
55/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
74/2005 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování
108/2005 Sb. Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
364/2005 Sb. Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
2/2006 Sb. Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
438/2006 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
220/2007 Sb. Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
274/2009 Sb. Vyhláška o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
282/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
123/2018 Sb. Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
161/2018 Sb. Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
310/2018 Sb. Vyhláška o krajských normativech
211/2020 Sb. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
232/2020 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
233/2020 Sb. Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

135/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
317/2005 Sb. Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
1/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

155/1998 Sb. Zákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů
165/2018 Sb. Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Zákony, týkající se zakládání a rušení škol:
48/1990 Sb. Zákon o změně názvu University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
163/1990 Sb. Zákon o bohosloveckých fakultách
314/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity
375/1992 Sb. Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
46/1994 Sb. Zákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích
192/1994 Sb. Zákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990Sb., o vysokých školách
404/2000 Sb. Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
214/2004 Sb. Zákon o zřízení Univerzity obrany
375/2004 Sb. Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava

Předpisy, vydané na základě jiných zákonů:
229/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
106/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
281/2001 Sb. Vyhláška kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
176/2009 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o školských zařízeních 76/1978 Sb. (sněm. tisk č. 37):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 31/1984 Sb. zákona o školských zařízeních 76/1978 Sb. (sněm. tisk č. 80):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 390/1991 Sb. zákona o školských zařízeních 76/1978 Sb. (sněm. tisk č. 319):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu školského zákona 29/1984 Sb. (sněm. tisk č. 127) není k dispozici
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 171/1990 Sb. školského zákona 29/1984 Sb. (sněm. tisk č. 313):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 522/1990 Sb. školského zákona 29/1984 Sb. (sněm. tisk č. 224):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o státní správě a samosprávě ve školství 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 94):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 139/1995 Sb. zákona o státní správě a samosprávě ve školství 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 1431):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 181/2003 Sb. zákona o státní správě a samosprávě ve školství 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 162):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 190/1993 Sb. zákonů 76/1978 Sb., 29/1984 Sb. a 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 193):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 256/1994 Sb. zákonů 76/1978 Sb., 29/1984 Sb. a 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 1268):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 138/1995 Sb. zákonů 76/1978 Sb., 29/1984 Sb. a 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 1430):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 19/2000 Sb. zákonů 76/1978 Sb., 29/1984 Sb. a 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 299):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 132/2000 Sb. zákonů 76/1978 Sb., 29/1984 Sb. a 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 426):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 284/2002 Sb. zákonů 76/1978 Sb., 29/1984 Sb. a 564/1990 Sb. (sněm. tisk č. 947):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. (sněm. tisk č. 329):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 147/2001 Sb. zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. (sněm. tisk č. 665):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 552/2005 Sb. zákona o vysokých školách 111/1998 Sb. (sněm. tisk č. 949):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o poskytování dotací ... 306/1999 Sb. (sněm. tisk č. 149):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 255/2001 Sb. zákona o poskytování dotací ... 306/1999 Sb. (sněm. tisk č. 790):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele 16/2002 Sb. zákona o poskytování dotací ... 306/1999 Sb. (sněm. tisk č. 1062):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o výkonu ústavní výchovy ... 109/2002 Sb. (sněm. tisk č. 837):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o uznávání odborné kvalifikace 18/2004 Sb. (sněm. tisk č. 242):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu školského zákona 561/2004 Sb. (sněm. tisk č. 602):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona 562/2004 Sb. - změny související s 561/2004 Sb. (sněm. tisk č. 603):
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. (sněm. tisk č. 560):

DŮVODOVÁ ZPRÁVA ke společné novele 383/2005 Sb. několika školských zákonů (sněm. tisk č. 822):