Sbírka § Virtuální kolekce - SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ

Virtuální kolekce

Virtuální kniha na téma: Daňový řád a správa daní a poplatků

Datum poslední aktualizace: 17. prosince 2020
OBSAH:

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)
B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

A - LEGISLATIVA ČR (základní zákony a prováděcí vyhlášky v posledním znění)

Číslo Titul

215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

280/2009 Sb. Zákon daňový řád
382/2010 Sb. Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
383/2010 Sb. Vyhláška o kolkových známkách
458/2020 Sb. Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
525/2020 Sb. Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů

112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb
269/2016 Sb. Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
306/2017 Sb. Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
26/2019 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
367/2020 Sb. Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Opatření a jiné předpisy z Finančního zpravodaje, vydané na základě 337/1992 Sb.:
43/1993 Fz. Pokyn o jednotném postupu při poskytování náhrad nákladů řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
96/1994 Fz. Pokyn č. D-92 k uplatňování jednotného postupu při vymezení právnické osoby-organizační jednotky občanského sdružení pro daňové účely
113/1994 Fz. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daní (odvodů) souvisejících s nedoplatky daní (odvodů) za státní podniky privatizované formou prodeje prostřednictvím Fondu národního majetku ČR nebo Pozemkového fondu ČR
52/1995 Fz. Pokyn č. D-125 o stanovení lhůt pro vyřizování odvolání proti vyměření a dodatečnému vyměření daně
55/1996 Fz. Pokyn č. D-144 o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení
59/1996 Fz. Rozhodnutí o místní příslušnosti správce daně pro fyzické osoby jiných států
75/1997 Fz. Pokyn č. D-159 k zastupování daňových poradců a advokátů v daňovém řízení
61/2000 Fz. Pokyn č. D-219 o registraci daňových subjektů 2001
10/2001 Fz. Opatření, kterým se stanoví používání konstantních symbolů při placení daní, cla, odvodů, poplatků, úhrad a obdobných úplat, dále pokut, penále, úroků, popřípadě nákladů řízení
40/2001 Fz. Pokyn č. D-225 k registrační povinnosti společenství vlastníků jednotek
52/2002 Fz. Pokyn č. D-239 - Informace daňovým subjektům o možnostech procesního řešení tíživé situace po povodni
60/2002 Fz. Pokyn č. D-244 - Podání daňového přiznání na počítačové sestavě s doručením datové zprávy neopatřené zaručeným elektronickým podpisem
16/2003 Fz. Jak správně zaplatit daň
20/2003 Fz. Pokyn č. D-236 - Sdělení k usměrnění postupu územních finančních orgánů u daňových subjektů, které provádějí platby prostřednictvím účtů vedených u Union banky, a.s.
26/2003 Fz. Pokyn č. D-252 - Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)

B - DŮVODOVÉ ZPRÁVY (vyjmuty z návrhů zákonů a jejich novel)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o územních finančních orgánech 531/1990 Sb. (sněm. tisk č. 79)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o správě daní a polatků 337/1992 Sb. (sněm. tisk č. 691)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o mezinárodní pomoci při správě daní 253/2000 Sb. (sněm. tisk č. 613)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (sněm. tisk č. 222)
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k novele zákona 337/1992 Sb. (sněm. tisk č. 124)